System Finansowo-Księgowy

System Finansowo-Księgowy stanowi trzon zintegrowanego systemu ZFKS. Pełna księgowość oraz Księga Przychodów i Rozchodów. Rozbudowana obsługa
rozrachunków, JPK, automatyczne rozliczanie VAT, e-sprawozdanie. System w pełni zgodny z obowiązującymi ustawami i przepisami, na bieżąco aktualizowany.
Program podzielony jest na moduły:

MODUŁ PODSTAWOWY
– rejestracja i edycja dokumentów księgowych,
– wydruki: dziennik dokumentów, lista dokumentów, obroty i salda, analityka kont za dowolny okres, bilans otwarcia,
– przegląd dokumentów i kartoteki obrotów analitycznie i syntetycznie,
– zamknięcie roku automatyczne wykonanie dokumentów BZ,
– automatyczne wytworzenie BO na następny rok,
– import danych z innych systemów (HANDEL, CZYNSZE),
– deklaracje CIT-2, PIT-5, PIT-5L
– wytwarzanie i wysyłanie jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
– ochrona danych osobowych (ODO),
– potwierdzenia salda
MODUŁ OBSŁUGI VAT
– prowadzenie rejestrów VAT „w tle” normalnej pracy programu FK,
– można założyć dowolną ilość rejestrów, a każdy z nich może zawierać dwie kolumny umożliwiając rejestracją podatku w dwu grupach (np. do odliczania i bez odliczeń),
– tworzone są wydruki rejestrów (na bieżąco i wersja ostateczna, zestawienie rejestrów),
– uwzględnia przepisy związane z datą obowiązku podatkowego (np. faktury wystawiane za usługi komunalne i faktury otrzymywane za takie usługi)
– pozwala na zmianę stawek VAT (z 22 na 23 itp)
MODUŁ ROZRACHUNKÓW
– można oglądać, selekcjonować, drukować rejestr transakcji (księgowania na konta rozrachunkowe)
– łącznie transakcji (np. w celu kompensaty albo też faktura korygująca połączona z fakturą, której dotyczy) , podział na raty, ułatwienia podczas księgowania zapłat za już zaksięgowane faktury, rozksięgowanie zbiorczych zapłat na poszczególne transakcje
– selekcja transakcji według różnych kryteriów (rozliczone, przeterminowane, o saldzie większym/mniejszym, od zadanej wartości),
MODUŁ WEZWAŃ I ODSETEK (dostępny tylko wraz z modułem rozrachunków)
– wezwania do zapłaty
– naliczanie (lub tylko pokazywanie) odsetek od transakcji (zapłaconych i niezapłaconych!)
– zestawienie (wydruk)odsetek od transakcji zapłaconych
– dynamiczne naliczanie odsetek od transakcji właśnie opłacanych w kasie lub księgowanych WB
– wezwania do zapłaty odsetek
MODUŁ FAKTUROWANIA
– umożliwia wystawienie faktur VAT, rachunków, not obciążeniowych
– faktury są automatycznie księgowane i wpisywane do rejestru VAT,
– faktury mogą być dowolnie edytowane (sumy częściowe, dopiski, komentarze itp.),
– rejestr ostatnio pisanych faktur, faktur wzorcowych z możliwością wykorzystania,
– możliwość ustalania typowych asortymentów sprzedaży (pamiętana jest nazwa, cena, podatek VAT, SWW/KU),
– wystawianie WZ i faktury na podstawie WZ.
MODUŁ WŁASNYCH WYDRUKÓW
– umożliwia zaprojektowanie własnych zestawień (w układzie miesiąc, narastająco). Przydatny przy sporządzaniu sprawozdań GUS itp., wyniku finansowego, bilansu,
ASORTYMENTY
– faktury sprzedaży i zakupu mogą być rozbite na asortymenty,
– wydruk towarów zakupionych i sprzedanych w rozbiciu na asortymenty
MODUŁ PRZELEWÓW
– automatyczne generowanie (przygotowanie) przelewów, z możliwością wydruku w dowolnym dniu.
– zestawienia płatności przypadających na dowolny dzień lub za okres,
HOME BANKING
– zarejestrowane
przelewy można wysłać do programu bankowego, który wyśle je
elektronicznie; jeśli mamy obsługę elektroniczną kilku banków,
to moduł ten należy zakupić dla każdego banku osobno.
MODUŁ OBSŁUGI KASY
– możliwość automatycznego prowadzenia raportów kasowych, drukowanie dokumentów KP i KW, automatyczne księgowanie (także na konta kosztowe).
MODUŁ ROZLICZANIA KOSZTÓW
po zaprojektowaniu algorytmu rozliczania kosztów, rozliczenie kosztów w każdym miesiącu wykonuje się szybko i bez dodatkowego nakładu pracy (można je łatwo wycofać i powtórzyć).
MODUŁ WALUTOWY
– umożliwia założenie kont walutowych (pozabilansowych),
– automatyczne księgowanie różnic kursowych,
– wydruk obrotów i rozrachunków w każdej z walut,
– wydruk obrotów w walucie,
Płatności masowe SIMP
– automatyczne księgowanie wyciągów bankowych z przelewów wirtualnych kont bankowych.
Polecenia zapłaty
– generowanie poleceń zapłaty dla kontrahentów na podstawie faktur sprzedaży i eksport do banku.

– rejestracja spraw/pism przychodzących do firmy, wychodzących z firmy i wewnętrznych,
– skanowanie pism, dołączanie dowolnych plików (grafika, Word, Excel, PDF, XML, itp.),
– przekazywanie dyspozycji(korespondencji) między pracownikami z opisem zadań do wykonania i załącznikami – również powiązanymi ze sprawą/pismem,
– następniki (odpowiedzi) i poprzedniki dyspozycji, spraw i pism – łączenie w wątki,
– podział danych na typy, rodzaje, stanowiska, wydziały, archiwum itp.,
– łączenie danych modułu z kontrahentami, obiektami SNO, dokumentami księgowymi, fakturami i innymi modułami ZFKS.

Filmy instruktażowe
Istnieje wydanie programu FK dla biur rachunkowych MULTI oraz dla zarządców wspólnot mieszkaniowych
Zasady obliczania cen na więcej niż jedno stanowisko – Zasady sprzedaży oprogramowania