HANDEL wersja 3.5

Nowa wersja programu HANDEL (3.5)
– W parametrach faktur dodano nowe opcje: wydruk pod fakturą informacji „zapłacono gotówką” dla płatności gotówkowych lub kartą, wydruk upustu kwotowego, automatyczne włączanie znacznika „FP” dla odbiorców bez NIP i bez wystawionego paragonu w programie.
– Dla faktur oznaczonych „FP” bez wystawionego paragonu jest możliwość ustawienia importu do FK w wariancie księgowania na konta pozabilansowe lub jak zwykłe faktury.
– Dodatkowe parametry dla dokumentów m.in. możliwość automatycznego otwierania okna wyboru asortymentu przy dodawaniu pozycji, oraz pamiętanie ostatnio wybranego asortymentu w oknie.
– Dodatkowe opcje obsługi kasy w programie.
– Eksport dokumentów kasowych do systemu FK.
– Rozbudowa filtrów wydruku listy dokumentów. Dodatkowy wydruk listy paragonów.
– Możliwość filtrowania asortymentów na wydruku bilansu obrotów.
– Możliwość wykorzystania daty przyjęcia/wydania na wydrukach.
– Przyśpieszono proces wprowadzania zmian do inwentaryzacji.
– W rejestrze faktur lista dokumentów z możliwością podglądu. Nowy wydruk listy faktur z danego rejestru.

HANDEL wersja 3.4

Nowa wersja programu HANDEL (3.4)
– Na fakturze dodana jest obsługa znaczników JPK. Znaczniki z grupy GTU można wcześniej przypisać do asortymentu w słowniku a także bezpośrednio na WZ. Pozostałe znaczniki można przypisać przy wystawianiu faktury. Znaczniki są przekazywane do FK przy imporcie.
– Z menu („Pomoc”) dodano możliwość łączenie się przez TeamViewer.
– Dodatkowe filtry do wyświetlania rejestru faktur. Tam także dodana jest kolumna pokazująca wprowadzone znaczniki JPK.
– Możliwość ustawienia domyślnych wydruków dokumentów dla poszczególnych użytkowników.
– Na fakturze dodano opcję „płatność kartą”.
– Dodatkowe grupowanie na raportach rozchodu i przychodu.
– Przy słowniku asortymentów dla zmiany stawki VAT dodatkowy filtr dla indeksu. Dodatkowo możliwość osobnego wprowadzenia CN obok PKWiU.
– Dla słownika cenników dodana opcja zmiany stawki VAT.
– Przy dokumentach/fakturach zapamiętywana jest aktualna nazwa asortymentów.

HANDEL wersja 3.3

Nowa wersja programu HANDEL (3.3)
– Dodana jest obsługa faktur spełniających kryteria mechanizmu podzielonej płatności. W słowniku asortymentów wprowadzono dodatkowy znacznik (MPP) pozwalający na zaznaczenie asortymentu jako podlegającego podzielonej płatności. Znacznik ten (MPP) jest również widoczny przy asortymencie dodawanym do dokumentu magazynowego z możliwością jego oznaczenia również tam, jeżeli nie jest jeszcze zdefiniowany w słowniku. Przy generowaniu faktury program sam sprawdza czy nabywca ma NIP, czy na fakturze są asortymenty oznaczone jako objęte MPP oraz czy kwota faktury osiągnęła wartość 15 000 zł (w przypadku faktur w walucie wartość jest przeliczana z uwzględnieniem kursu waluty) i wówczas dodaje odpowiednią informację („mechanizm podzielonej płatności”) w nagłówku faktury.
– Możliwość kopiowania danych opisowych z istniejącego asortymentu do nowo tworzonego.
– Modyfikacja wydruków m.in. raportów rozchodu, przychodu oraz kartoteki w celu uwzględniania dokumentów MM w grupowaniach.

HANDEL wersja 3.2

Nowa wersja programu HANDEL (3.2)
– Dodana jest możliwość pozostawienia na fakturze korygującej pozycji nie zmienianych. Opcja ta jest dostępna w parametrach fakturowania.
– Dodatkowy filtr kontrahenta na panelu dokumentów. Na zmienionym oknie jest także wyświetlana lista asortymentów znajdujących się w zaznaczonym dokumencie.
– Wydruk historii asortymentu rozbudowany o filtry wyboru kontrahenta pozwalające ograniczyć wydruk tylko do wskazanych kontrahentów.
– Na wydruku obrotu z kontrahentami zmodyfikowany filtr wyboru kontrahenta. Dodatkowo dodano możliwość wyboru asortymentu po nazwie, a także po walucie dokumentów.
– Na wydruku różnic inwentarzowych dodana jest możliwość wyboru wartości wydruku zestawień różnic w kwotach netto lub brutto.
– Przy kontrahentach dodana możliwość dodawania notatek i załączania dowolnych plików. Informacja jest wspólna z systemem FK przy współpracy programów.
– Nowy moduł opakowań. Moduł pozwala wyszczególnić i nadzorować obrót opakowań/palet wydawanych do zwrotu kontrahentowi. Umożliwia przypisanie asortymentowi typu opakowania wydawanego dla niego i bezpośrednio przy asortymencie określenie liczby wydanego opakowania oraz dokument zwrotu wydanych opakowań. Parametry pozwalają wydać automatycznie opakowania odrębnym dokumentem. Oba dokumenty będą zawierać informację o wzajemnym powiązaniu. Dokument towaru wyszczególni również wydane opakowania, a także przy wydruku dokumentu zasugeruje wydruk dokumentu z opakowaniem. Przy wystawienia faktury istnieje możliwość automatycznego wystawienia jednej faktury dla obu dokumentów. Istnieje też możliwość automatycznego wystawienie korekty do dokumentu opakowań.
– Dla modułu obrotu węglem dodane opcje na fakturze pozwalające na uwzględnienie zwolnienia z akcyzy. W tym celu program wykorzystuje pola opisu dostępne przy danych kontrahenta do zapamiętania (i podpowiadania na fakturze) PESEL-u oraz numeru dowodu (każde, w osobnej linii).

HANDEL wersja 3.1

Nowa wersja programu HANDEL (3.1)
– Możliwość dodania asortymentu na korekcie faktury.
– Obsługa cenników dla usług.
– Zmiany w inwentaryzacji.
– Zmiany w zamykaniu okresu.
– Możliwość druku kartoteki magazynowej z innego okresu.
– Dodatkowe opcje dla druku realizacji kontraktów.
– Zmiany w parametrach wydruków.
– Możliwość importowania z zewnętrznych plików JPK
– Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.