Polityka firmy, RODO
Polityka jakości

Naszą misją jest dostarczanie skutecznych narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów naszych klientów. Naszym celem – pełne zadowolenie klienta, przez spełnienie jego oczekiwań i zaspokojenie potrzeb.

Dlatego:

 • Uważnie wsłuchujemy się w życzenia naszych klientów i staramy się je spełniać szybko, kompleksowo i możliwie tanio.
 • Zawsze dbamy o jakość naszych wyrobów i usług.
 • Sprzedawane programy i komputery dokładnie testujemy przed dostawą.
 • Służymy pomocą w instalacji, konfiguracji i wdrożeniu programów.
 • Naszym klientom oferujemy fachowe i efektywne szkolenia.
 • Nie możemy wyprzedzać zmian w przepisach, ale staramy się za nimi nadążać.
 • Nie zapominamy o dobrej i aktualnej dokumentacji naszych produktów.
 • Nie bagatelizujemy sygnalizowanych problemów – reagujemy szybko i skutecznie.
 • Dotrzymujemy terminów i zobowiązań, każdą sprawę doprowadzamy do końca.

Cele te realizujemy poprzez:

 • Wdrożenie i stałe rozwijanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000.
 • Stałe doskonalenie procesów wytwórczych i wyrobów.
 • Stosowanie sprawdzonych technologii i korzystanie z usług wypróbowanych dostawców.
 • Dokładne analizowanie wymagań, zawieranie precyzyjnych umów i rzetelne się z nich wywiązywanie.
 • Wymaganie najwyższych kwalifikacji od zatrudnianych pracowników i dbanie o ich ciągły rozwój zawodowy.
 • Stwarzanie warunków dla pełnego zaangażowania pracowników w realizację postawionych zadań.
 • Dbanie o dobre imię firmy i dobre samopoczucie zadowolonych klientów.
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla obecnych i byłych klientów PTI ZUBIX SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Techniczno-Informatyczne „ZUBIX” sp. z o.o.,
pl. Moniuszki 11, 25-334 Kielce,
tel.: +48 344 44 47,
e-mail: office@zubix.com.pl
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów zakupu lub sprzedaży towarów lub
usług, świadczonych lub nabywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, na
podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią.
3) Odbiorcami danych są: organy podatkowe, bank, jeśli płatność jest dokonywana przelewem, a w
przypadku dochodzenia roszczeń – również instytucje sądowe, komornicze i firmy windykacyjne.
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 6 lat od ostatniej transakcji lub od
momentu rozwiązania umowy, z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń.
5) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.

Klauzula informacyjna dla byłych pracowników PTI ZUBIX SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Techniczno-Informatyczne „ZUBIX” sp. z o.o.,
pl. Moniuszki 11, 25-334 Kielce,
tel.: +48 344 44 47,
e-mail: office@zubix.com.pl
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy.
3) Odbiorcami danych są: US i ZUS.
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy.
5) Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.