FK (ZFKS) wersja 44

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 44
Wydruki
• Wydruk rejestrów VAT. Można wyselekcjonować do wydruku rejestry określonego typu: VAT, KOREKTA, ZAL, POZ
• Wydruk analityki kont można wykonać filtrując księgowania w zależności od treści komentarza (komentarz zgodny z podanym szablonem)
• Wydruk transakcji otrzymał dodatkową funkcję. Można wydrukować tylko te konta, dla których saldo wyselekcjonowanych faktur jest w podanym przedziale. W selekcji transakcji w panelu „Wybór ze względu na saldo lub obroty konta” jest dodatkowa możliwość „sal.wybr”. Dotychczas można było wyselekcjonować konta dla których saldo wszystkich faktur jest w podanym przedziale. Na podglądzie transakcji także możliwe jest pokazanie tylko kont, dla których wyselekcjonowane transakcje mają saldo w podanym zakresie.
Faktury
• Przy wystawianiu faktur wysyłanych e-mailem, można dołączyć do faktury załącznik. Podajemy szablon załączników (jest to nowy parametr fakturowania). Szablon pokazuje folder, w którym są załączniki i nazwę, w której możemy użyć: [RRRRMM] zamieniane na rok + miesiąc, [KHNR] zamieniane na pole KH_NR
• Faktury od małego płatnika były w programie oznaczane w ten sposób, że w numerze faktury należało umieścić „MP”. Teraz nie ma takiej potrzeby, natomiast trzeba taką fakturę podczas księgowania do rejestru VAT oznaczyć jako MK (Dodatkowe oznaczenia faktury).
• Faktury korygujące otrzymały dodatkowy parametr „Korekta ilości tylko na minus” – jeśli jest ustawiony, to nie pozwala (w sekcji „Winno być”) wprowadzić ilości większej niż jest w sekcji „Było”. Ponadto wiersze w sekcji „Winno być” są podświetlane na szaro, gdy zmienimy ilość (lub cenę). Po wejściu do pola „Ilość” możemy klawiszem „K” przywołać kalkulator.
• Faktury VAT MARŻA. Dodany rodzaj wiersza faktury „M”-przeznaczony na wprowadzenie kwoty marży. Aby wystawić fakturę VAT MARŻA należy w „Dodatkowe oznaczenie faktury” wprowadzić MR_T lub MR_UZ (towary używane). Dla towarów używanych marża może być ujemna (różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu). Marża ujemna jest księgowana tak, jakby była w stawce 0% (podatek VAT wynosi 0 a wartość netto ma wartość marży (ujemną).
Faktura VAT marża drukuje się tak, że marża jest ukryta (na fakturze jest kwota brutto transakcji) a dodatkowo drukowana jest specyfikacja, która zwiera rozbicie ma sprzedaż właściwą i marżę. Odbiorca otrzymuje fakturę bez specyfikacji.
• Samofakturowanie. Dodatkowa możliwość to wystawienie faktur w imieniu dostawcy. Jako rodzaj wystawianej faktury wybieramy „Samofakt”. Należy w parametrach faktur podać rejestry VAT, do których będzie zaksięgowana faktura, a na liście rejestrów i kont fakturowanych podać konta zakupu („s-f.konto zak.” i konto księgowania transakcji(„S-f.konto rozr”).
• Faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa zaczyna się od wiersza „Zamówienie”, następnie podaje się wiersze takie, jak będą na fakturze końcowej. Po tym dodajemy wiersz typu „L”. Tu jest nowa funkcjonalność: jeśli w zamówieniu są pozycje w kilku stawkach VAT, to program pozwala dodać kilka wierszy typu „L” (dla każdej stawki osobno). Suma wartości brutto wierszy typu „L” powinna być zgodna z zaksięgowaną kwotą przedpłaty.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(33)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(19)_v2-0E, CIT-D(8)_v2-0E, CIT-MIT(3)_v7-0E
Inne
• Możliwość księgowania płatności SIMP z wielu plików – łączenie do jednego wyciągu bankowego.
• W module eSOD – Wysyłanie pliku sprawy/pisma w załączniku e-mail dla kontrahentów posiadających zgodę i zdefiniowane konto.
W module SNO
• W grupowej edycji danych obiektów i składników nowe operacje arytmetyczne na wprowadzanych danych oraz nowe parametry.
• Kontrola nieprawidłowo sparowanych odczytów podczas naliczenia opłat z użyciem funkcji ZUK[].
• Operacja administracyjna grupowej zmiany (importu z pliku CSV) numerów liczników według kodu obiektu i kodu składnika.
• Grupowe odwracanie selekcji dla grup obiektów podrzędnych klawiszem INSERT.
• W edycji i podglądzie obiektów przy obliczaniu wartości wyrażenia widoczna lista powiązań, hierarchii i obliczeń pośrednich. Możliwość przechodzenia do powiązanych składników i obiektów „jednym kliknięciem myszy”.
• Parametry wydruku opłat bez składników oraz dla pierwszego obiektu w budynku, do wykorzystania dla ogłoszeń na budynki.
• Opcja auto-uzupełniania brakujących odczytów licznikowych o funkcję kopiowania z poprzedniego, również jako odczyty pośrednie.
• Możliwość księgowania przypisów naliczonych opłat do 7 miesięcy naprzód.

Kadry i Płace – moduł E-Teczki

Nowy moduł programu KADRY i PŁACEE-Teczki pozwalający na prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
Pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę zobowiązany jest do prowadzenia ich akt osobowych. Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku firmy mogą przechowywać akta pracownicze w postaci elektronicznej, bez konieczności utrzymywania ich jednoczenie w postaci papierowej.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej pozwala na obniżenie kosztów związanych z przetrzymywaniem fizycznych dokumentów, jest ekologiczne, oszczędza czas i zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych.
Nasze rozwiązanie odpowiada wymogom prawnym w zakresie formy i sposobu przechowywania danych pracowniczych. Struktura e-teczki jest podzielona na 5 tradycyjnie funkcjonujących części. Oprogramowanie zapewnia możliwość wprowadzania dokumentów w formie skanu z wersji papierowej lub, jeśli dokument ma już formę elektroniczną, bezpośredniego importu do systemu. Dokumenty są opisywane i przydzielane do odpowiednich sekcji. System daje możliwość skanowania wielostronicowych dokumentów bezpośrednio z aplikacji, bez potrzeby przełączania się na zewnętrzne narzędzia. Zapewnia też sygnowanie dokumentów podpisem elektronicznym w formacie PAdES, czyli formacie właściwym do podpisywania plików PDF przyjętym w UE, w tym w Polsce zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 roku. W e-teczce pracowniczej dochodzi do ponumerowania dokumentów. Jest też możliwość łatwej aktualizacji i przeszukiwania elektronicznych akt osobowych. Zawsze dostępny jest szybki podgląd oryginału zeskanowanego dokumentu w PDF.
Dokumenty pracownicze zapisywane są w postaci bezpiecznego archiwum szyfrowanego symetrycznym algorytmem AES. Odczyt archiwum możliwy jest tylko przez uprawnionego pracownika za pomocą naszej aplikacji dysponującej odpowiednim kluczem deszyfrującym.
E-Teczki posiadają szereg funkcjonalności, które ułatwią przejście od archiwum tradycyjnego do nowoczesnego repozytorium elektronicznego.