Kadry i Płace wersja 3.20

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.20
• Aktualizacja składników i algorytmów płacowych obejmująca zmiany podatkowe obowiązujące od 1.07.2022r.
• Obsługa programu Płatnik wg specyfikacji w wersji 2.18 oraz plików KEDU w wersji 5.4
• Funkcja grupowego generowania nowych angaży ze zmianą stawki dla wszystkich pracowników w wybranej selekcji.
• Funkcja kontroli spójności liczników wypłaty dostępna w oknie zarządzania wypłatami. Możliwość grupowego sprawdzenia spójności i aktualizacji dla wszystkich aktywnych wypłat.
• Możliwość wydruku Karty czasu pracy dla dowolnego okresu rozliczeniowego z podsumowanym rozliczeniem godzinowym dla wybranej liczby miesięcy.
• Zaktualizowane parametry dot. terminów składania deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
• W oknach rozliczenia urlopu i nieobecności dodana została informacja z przeliczeniem do łącznej liczby godzin.
• Przy generowaniu przelewów, rachunek bankowy pracodawcy przypisany w parametrach wypłaty zastąpi rachunek przypisany w parametrach przelewów.
• Poprawne sortowanie na raportach dat w formacie dd.mm.rrrr
• Poprawa wydruku Świadectwa Pracy dot. pracy w szczególnych warunkach.
• Od bieżącej wersji aplikacji wymagana jest obecność środowiska .NET Framework w wersji 4.8

Kadry i Płace wersja 3.19

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.19
• Aktualizacja składników i algorytmów płacowych:
– nowe progi podatkowe, płaca minimalna, progi ZUS, wskaźnik urlopowy, ulga podatkowa, próg do składki chorobowej,
– zlikwidowano (wyzerowano) składkę zdrowotną odliczaną od podatku na składnikach wypłat z tytułu umowy o pracę, zlecenia, rady nadzorczej, kontraktu menadżerskiego,
– nowy składnik [797] – podatek wyliczony na zasadach roku 2021 z rejestrami pomocniczymi,
– dla wypłat głównych i dodatkowych zmieniono sposób ograniczenia wysokości składki zdrowotnej [3735] do wysokości podatku z roku 2021,
– nowy składnik [798] – kwota do wyliczenia ulgi dla klasy średniej.
• Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 27.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-11 do wersji PIT-11(27)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-4R do wersji PIT-4R(12)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(11)_v1-0E.
• Do parametrów wypłat dodany jest atrybut określający rodzaj wypłaty, wraz ze słownikiem wartości
(główna umysłowi, główna fizyczni, dodatkowa umysłowi, dodatkowa fizyczni, umowy zlecenia, kontrakt, rada nadzorcza, itd.)
• Dodana jest możliwość usunięcia listy wypłat z wykazu – po podaniu kodu zabezpieczającego PIN.

Kadry i Płace wersja 3.18

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.18
• Aktualizacja formularza ZUS Z-3 w postaci interaktywnego formularza PDF oraz w wariancie pliku XML do importu na platformę PUE ZUS.
• Aktualizacja formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA dotycząca wymaganej od 16 maja 2021 informacji o wykonywanym zawodzie.
• Do słownika zawodów w danych osobowych dołączono listę podpowiedzi wszystkich zawodów wraz z ich kodami wg rozporządzenia MPiPS z 7 sierpnia 2014r.
• Aktualizacja listy „Kody Urzędów Skarbowych” do wersji v7.0
• Aktualizacja listy „Kody Krajów” do wersji v7.0
• Aktualizacja funkcji importu zwolnień elektronicznych e-ZLA z platformy PUE ZUS do schematu XML w wersji 1.1
• Nowa funkcja wysyłania pasków wypłat na adresy email pracowników. Pliki PDF z wydrukami pasków wypłat rozsyłane są wybranym pracownikom w postaci załączników z archiwum zaszyfrowanym indywidualnym hasłem.
• Nowe pole danych osobowych z datą zgody pracownika na dostarczanie pasków wypłat pocztą elektroniczną.
• Nowe pole danych osobowych z datą zgody pracownika na dostarczanie deklaracji PIT pocztą elektroniczną.
• Zmieniony domyślny sposób sortowania wypłat na wg miesiąca.

Kadry i Płace wersja 3.17

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.17
• Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 26.
• Nowa funkcja importu listy osób na kwarantannie lub izolacji domowej z pliku csv z serwisu ZUS PUE
z automatyczną aktualizacją zmian w okresach obowiązywania.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-11 do wersji PIT-11(26)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-4R do wersji PIT-4R(11)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(10)_v1-0E.
• PPK: Nowe algorytmy wypłat do rozliczanie składek na PPK od pracowników rady nadzorczej i na kontrakcie menedżerskim.
• PPK: Eksport zgłoszeń i składek PPK w formacie XML z obsługą dodatkowych parametrów
(opcjonalne przenoszenie min. dokumentów tożsamości, informacja o płci).
• Aktualizacja wskaźników wypłat na rok 2021 min. progi emerytalno-rentowe, chorobowe, płaca minimalna, wskaźniki urlopowe.
• Nowy parametr aplikacji definiujący sposób rozliczania zwolnień zasiłkowych w ramach osoby lub zatrudnienia, w zależności od sposobu prowadzenia kartoteki pracowników.
• Nowa funkcja pobierania (aktualizacji) interaktywnych formularzy PDF e-deklaracji.

Kadry i Płace wersja 3.16

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.16
• Aktualizacja deklaracji elektronicznych PIT-11(25), PIT-4R(9) oraz PIT-8C(10) do wersji v1-1E.
• Możliwość oznaczania zwolnienia na opiekę jako „Dodatkowego zasiłku opiekuńczego” wprowadzonego specustawą COVID-19 oraz zwolnienia chorobowego z przyczyny „Objęcia kwarantanną lub izolacją”.
• Raporty/Pisma/Selekcje: Dodano możliwość pobrania każdej zdefiniowanej nieobecności urlopowej w godzinach planu pracy danego pracownika.
• Do raportów własnych wprowadzono możliwość tworzenia własnych kolumn z wyrażeniem do obliczenia. Wyrażenia mogą odwoływać się do wartości z innych kolumn raportu. Pozwala to tworzyć rozbudowane zestawienia czasu pracy.
• Aktualizacja algorytmów dot. osób przekraczające próg podatkowy:
Za miesiące, w których dochody pracownika nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, pracodawca nalicza podatek 17%.
W miesiącu przekroczenia pierwszego progu pracodawca nalicza podatek 17% od części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, a od kwoty nadwyżki podatek 32%.
W kolejnym miesiącu po przekroczeniu pierwszego progu zaliczki wyniosą 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
• PPK: Dodano obsługę zgłoszeń w formacie BPS TFI.
• PPK: Zaktualizowano eksport danych do programu Płatnik.
• Wydzielono uprawnienie użytkowników do sporządzania deklaracji PIT-11.
• Wprowadzono nowy edytor algorytmów płacowych z kolorowaniem składni wyrażeń i podświetlaniem nawiasów.
• Dodano funkcję zdalnej aktualizacji programu.

Kadry i Płace wersja 3.15

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.15
• Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 25.
• PPK: Eksport zgłoszeń pracowników oraz wpłat do programu PPK w formacie CSV wg specyfikacji PKO BP FINAT iPPK oraz Pekao e-PPK.
Identyfikatory pracowników oraz dokumenty tożsamości przekazywane opcjonalnie.
• Wydruk archiwum płacowego dla pracownika zestawianego wg daty wypłaty lub wg miesiąca wypłaty.
• Obsługa e-deklaracji PIT-11 za rok 2019 wg zaktualizowanego schematu PIT-11(25)_v1-0E.
• Obsługa e-deklaracji PIT-4R za rok 2019 wg zaktualizowanego schematu PIT-4R(9)_v1-0E.
• Obsługa e-deklaracji PIT-8C za rok 2019 wg zaktualizowanego schematu PIT-8C(10)_v1-0E.
• Obsługa e-deklaracji PIT-8AR za rok 2019 wg zaktualizowanego schematu PIT-8AR(8)_v1-0E.
• Nowe funkcje algorytmów płacowych pozwalające na tworzenie okresu obliczeniowego na podstawie wieku pracownika.
• Aktualizacja wskaźników płacowych ZUS (skrypt).