Kadry i Płace wersja 3.23

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.23
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-4R do wersji PIT-4R(13)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(13)_v1-0E.
• Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C nie są już otwierane w interaktywnych formularzach, tylko zapisywane do pliku celem zaimportowania na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/
• Możliwość wizualizacji deklaracji PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C do pliku html.
• Aktualizacja wskaźników i parametrów płacowych, w tym:
Wzrost wysokość płacy minimalnej do 4242 zł.
Nowe progi ZUS do 234720 zł.
Nowy wskaźnik urlopowy do 20,92 zł.
Próg dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zwiększony do 19560 zł.
Wysokość odliczenia na związki zawodowe zwiększona do 840 zł rocznie.
• Nowe liczniki pomocnicze do raportowania zasiłków chorobowych w dni robocze.
• Raporty/Pisma/Selekcje: Udostępnione do wykorzystania pola z bieżącym rokiem i miesiącem.

Kadry i Płace wersja 3.22Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.22
• Obsługa nowych rodzajów nieobecności wprowadzonych w noweli Kodeksu pracy:
Okazjonalna praca zdalna – rozliczana jak nieobecność usprawiedliwiona płatna.
Bezpłatny urlop opiekuńczy – rozliczany jak urlop bezpłatny.
Zwolnienie z powodu siły wyższej – rozliczane jako 50% wynagrodzenia.
• Nowe i zmienione składniki płacowe:
[594] – Dni nieobecności z powodu siły wyższej.
[595] – Godziny nieobecności z powodu siły wyższej.
[280] – Urlop z powodu siły wyższej ze standardowym algorytmem wynikającym z przepisów. Może być potrzeba modyfikacji algorytmu zgodnie z system wynagradzania w firmie.
[299] – Praca zdalna (wynikająca z umowy pomiędzy pracownikiem a firmą) bez podatku. Okazjonalna praca zdalna (24 dni w roku) traktowana jest jak dzień przepracowany płatny objęty podatkiem i składkami ZUS.
Modyfikacja grupy składników powiązanych m.in. z [570] – dni nieprzepracowane robocze, [530] dni bezpłatne.
• Wydruk „Świadectwa pracy” został zaktualizowany do wzoru obowiązującego od dn. 26 kwietnia 2023 r.
• Zaktualizowano obsługę plików KEDU do najnowszej wersji 5.5 (do współpracy z programem Płatnik).
• Dodano możliwość przypisania konta kosztów do grupy liczników wypłaty typu inne.
• Procent podstawy świadczenia zasiłkowego wprowadzany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
• Przelewy elektroniczne z możliwością wpisania odroczonej daty realizacji.

Kadry i Płace wersja 3.21

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.21
• Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 29.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-11 do wersji PIT-11(29)_v1-1E.
• Nowa grupa liczników wypłaty PIT obsługujących kwoty wynagrodzeń dla osób po ukończeniu wieku emerytalnego na umowie o pracę i umowie zlecenia oraz do wykazania kwoty zwolnionej z podatku (ulga na powrót, dla osoby posiadającej wiek emerytalny ale która jej nie pobiera, ulga na czwórkę dzieci).
• Nowa grupa liczników wypłaty PIT dla przychodów pracowników na zasiłkach macierzyńskich.
• Możliwość stosowania ulg podatkowych dla umów zleceń (rejestry licznika 367), radzie nadzorczej (rejestry licznika 364) i kontrakcie menadżerskim (rejestry licznika 363).
• Aktualizacja stawek dla płacy minimalnej, kwoty średniej urlopowej, kwoty ograniczającej podstawę do ubezpieczenia chorobowego przy kontrakcie menadżerskim, progu emerytalno-rentowego.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(12)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8C do wersji PIT-8C(11)_v1-0E.
• Aktualizacja deklaracji ZUS Z-3 do importu na platformę PUE ZUS do obowiązującej wersji.
• Wydruk: Lista obecności w pracy (do podpisywania) wg wybranej selekcji pracowników.
• Wydruk zestawienia: Rezerwa na niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
• Zestawienie okresów nieobecności z możliwością ustawienia kolejności wg numeru ew. lub wg nazwiska.
• Funkcja grupowej kontroli spójności wypłat dostępna dla wypłat wzorcowych.

Kadry i Płace wersja 3.20

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.20
• Aktualizacja składników i algorytmów płacowych obejmująca zmiany podatkowe obowiązujące od 1.07.2022r.
• Obsługa programu Płatnik wg specyfikacji w wersji 2.18 oraz plików KEDU w wersji 5.4
• Funkcja grupowego generowania nowych angaży ze zmianą stawki dla wszystkich pracowników w wybranej selekcji.
• Funkcja kontroli spójności liczników wypłaty dostępna w oknie zarządzania wypłatami. Możliwość grupowego sprawdzenia spójności i aktualizacji dla wszystkich aktywnych wypłat.
• Możliwość wydruku Karty czasu pracy dla dowolnego okresu rozliczeniowego z podsumowanym rozliczeniem godzinowym dla wybranej liczby miesięcy.
• Zaktualizowane parametry dot. terminów składania deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
• W oknach rozliczenia urlopu i nieobecności dodana została informacja z przeliczeniem do łącznej liczby godzin.
• Przy generowaniu przelewów, rachunek bankowy pracodawcy przypisany w parametrach wypłaty zastąpi rachunek przypisany w parametrach przelewów.
• Poprawne sortowanie na raportach dat w formacie dd.mm.rrrr
• Poprawa wydruku Świadectwa Pracy dot. pracy w szczególnych warunkach.
• Od bieżącej wersji aplikacji wymagana jest obecność środowiska .NET Framework w wersji 4.8

Kadry i Płace wersja 3.19

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.19
• Aktualizacja składników i algorytmów płacowych:
– nowe progi podatkowe, płaca minimalna, progi ZUS, wskaźnik urlopowy, ulga podatkowa, próg do składki chorobowej,
– zlikwidowano (wyzerowano) składkę zdrowotną odliczaną od podatku na składnikach wypłat z tytułu umowy o pracę, zlecenia, rady nadzorczej, kontraktu menadżerskiego,
– nowy składnik [797] – podatek wyliczony na zasadach roku 2021 z rejestrami pomocniczymi,
– dla wypłat głównych i dodatkowych zmieniono sposób ograniczenia wysokości składki zdrowotnej [3735] do wysokości podatku z roku 2021,
– nowy składnik [798] – kwota do wyliczenia ulgi dla klasy średniej.
• Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 27.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-11 do wersji PIT-11(27)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-4R do wersji PIT-4R(12)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(11)_v1-0E.
• Do parametrów wypłat dodany jest atrybut określający rodzaj wypłaty, wraz ze słownikiem wartości
(główna umysłowi, główna fizyczni, dodatkowa umysłowi, dodatkowa fizyczni, umowy zlecenia, kontrakt, rada nadzorcza, itd.)
• Dodana jest możliwość usunięcia listy wypłat z wykazu – po podaniu kodu zabezpieczającego PIN.

Kadry i Płace wersja 3.18

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.18
• Aktualizacja formularza ZUS Z-3 w postaci interaktywnego formularza PDF oraz w wariancie pliku XML do importu na platformę PUE ZUS.
• Aktualizacja formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA dotycząca wymaganej od 16 maja 2021 informacji o wykonywanym zawodzie.
• Do słownika zawodów w danych osobowych dołączono listę podpowiedzi wszystkich zawodów wraz z ich kodami wg rozporządzenia MPiPS z 7 sierpnia 2014r.
• Aktualizacja listy „Kody Urzędów Skarbowych” do wersji v7.0
• Aktualizacja listy „Kody Krajów” do wersji v7.0
• Aktualizacja funkcji importu zwolnień elektronicznych e-ZLA z platformy PUE ZUS do schematu XML w wersji 1.1
• Nowa funkcja wysyłania pasków wypłat na adresy email pracowników. Pliki PDF z wydrukami pasków wypłat rozsyłane są wybranym pracownikom w postaci załączników z archiwum zaszyfrowanym indywidualnym hasłem.
• Nowe pole danych osobowych z datą zgody pracownika na dostarczanie pasków wypłat pocztą elektroniczną.
• Nowe pole danych osobowych z datą zgody pracownika na dostarczanie deklaracji PIT pocztą elektroniczną.
• Zmieniony domyślny sposób sortowania wypłat na wg miesiąca.