System Naliczania Opłat

System Naliczania Opłat (dawniej CZYNSZE) to wszechstronny i uniwersalny program przeznaczony do obsługi obiektów (lokale, garaże, stanowiska handlowe, czesne itp.),
Zastosowane rozwiązania pozwalają na efektywne wykorzystanie programu w:
– Spółdzielniach mieszkaniowych
– Przedsiębiorstwach Gospodarki Mieszkaniowej obsługujących zarówno mieszkania czynszowe, komunalne jak i wspólnoty mieszkaniowe
– Biurach zajmujących się obsługą wspólnot mieszkaniowych
– Pojedynczych wspólnotach mieszkaniowych
– Towarzystwach Budownictwa Społecznego
– Zakładach usług komunalnych
– Szkołach i uczelniach prywatnych
– Firmach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, wody i innych mediów
– Targowiskach, halach targowych itp.

Tak duża uniwersalność programu osiągnięta została poprzez zastosowanie elastycznego, prostego, intuicyjnie oczywistego opisu obiektów.
Przykładowym obiektem rozliczeniowym może być np. Lokal, punkt odbioru. Może to być lokal mieszkalny, użytkowy, garaż itp. Opłaty za garaż, komórkę, miejsce parkingowe itp. mogą też być (alternatywnie) potraktowane jako składniki opłat.

 • Aby opisać lokal, użytkownik może określić jakie jego fizyczne cechy są potrzebne do wyliczenia płatności przez lokatora. Są to np. ilość m2 powierzchni, powierzchnia grzewcza, ilość osób, piętro itp.
 • Następnie określamy z jakich składników składa się płatność (np. woda, czynsz, koszty zarządu, składka na fundusz remontowy, CO itp.(znów pełna dowolność!)
 • Podajemy w prosty sposób (ale dowolnie skomplikowane) wzory wyliczające wartość składników płatności (wzory nie muszą być prostym mnożeniem {cena}*{ilość}, ale dowolnym warunkowym wyrażeniem). Każdy wzór jest dostępny w czytelnej postaci np. {zużycie wody dla budynku} * {osoby w lokalu} / suma_budynku({osoby w lokalu}). Jeśli ilość osób zmieni się w środku miesiąca, to program automatycznie, „inteligentnie” to uwzględni!
 • Występujący w powyższym wzorze wyrażenie suma_budynku() jest jedną z wbudowanych gotowych funkcji pozwalających na łatwiejsze zapisanie wzorów.
  Inne przydatne funkcje to: zużycie wody, średnia wartość z okresu, suma warunkowa czy funkcja pobierająca kwoty zaksięgowane bezpośrednio z Systemu F-K.
 • Aby uporządkować zapis wzorów, można wyodrębnić grupę stawek i mnożników, które są używane we wzorach
 • Każdy składnik może mieć zapamiętaną swoją historię zmian. Można to wykorzystać we wzorach! Nie ma więc problemu z wyliczeniem dowolnego składnika, dla którego stawki zmieniały się w ciągu miesiąca. Można także wpisywać wartości, które dopiero w przyszłości będą obowiązywały (podając datę obowiązywania).
 • Do każdego lokalu przyporządkowany może być właściciel (lub kilku!), lokator i płatnik.
 • Specjalny moduł pozwala wprowadzać odczyty liczników (ciepła, wody) i wyliczać obciążenie za dane medium w dowolnie skomplikowany sposób, uwzględniając np. brak możliwości odczytu licznika. Przykład: Jeśli({odczyt wody za styczeń}>0 i {odczyt wody za luty}>0, wtedy ({odczyt wody za luty} – {odczyt wody za styczeń}) * {stawka za wodę}, w przeciwnym razie {ryczałt za wodę}*{ilość osób}.

Wszystkie obsługiwane lokale pogrupowane są w budynki (budynek lub kilka budynków może stanowić wspólnotę), budynki pogrupowane mogą być w osiedla. Ten podział pozwala na znaczne uproszczenie opisu, ponieważ wszystkie cechy opisujące lokal (także wzory i stawki), jeśli są wspólne dla wszystkich lokali w budynku/osiedlu, wystarczy opisać w opisie budynku/osiedla (np. stawka za ogrzewanie w zł/m2).

Program nawiązuje dwustronną łączność z Systemem Finansowo-Księgowym (moduł współpracy z systemem FK firmy ZUBIX jest już wbudowany w program).

 • Do Systemu F-K posyłane są przypisy (oczywiście mogą to być księgowania każdego składnika na inne konto np. fundusz remontowy powinien mieć wydzielone konto).
 • System F-K księguje wpływające wpłaty, wysyła wezwania do zapłaty, nalicza odsetki. System F-K posiada wbudowaną funkcję pozwalającą na bieżąco naliczać odsetki lokatorowi, który zgłosił się do kasy z zamiarem zapłaty.
 • Program pobiera sobie z Sytemu F-K informację o zadłużeniu każdego płatnika. W każdej chwili możemy się dowiedzieć o stanie rozrachunków z każdym płatnikiem. Na sporządzanej przez program informacji o wysokości stawek obowiązujących od danego terminu (które wysyłamy do lokatorów) może być umieszczone bardzo precyzyjne i czytelne rozliczenie poprzednich okresów, wskazana wysokość kwot do zapłaty za najbliższe miesiące. Nawet osoby o ograniczonej percepcji zorientują się łatwo w swoich zobowiązaniach.

Aby ułatwić pracę z programem, zastosowano szereg udogodnień:

 • Wspomniane już wcześniej – „dziedziczenie” wartości składników (z osiedla do budynku, z budynku do lokalu)
 • Wspomniane już wcześniej ułatwione wpisywanie stanu liczników
 • Możliwość wyselekcjonowania (do podglądu, do obliczeń, do wydruków) dowolnej grupy lokali, według dowolnych kryteriów (np. lokale w których nie odczytano liczników, lokale, w których jest więcej niż 5 osób, lokale, które mają antenę zbiorczą, lokale, które mają instalację gazową itp., a także dowolna kombinacja kryteriów)
 • Możliwość wpisywania (lub zmiany) jednego składnika do wszystkich lokali, albo też edycja wszystkich składników jednego lokalu.

W zależności od celów, do których program jest stosowany, można skorzystać z jego dodatkowych funkcji:

 • Dla spółdzielni mieszkaniowych – Moduł członkowski pozwala przetwarzać i przechowywać dane
  kontrahentów (oczekujący, kandydat, przewłaszczony, skreślony, członek spółdzielni itp.) oraz
  dla każdego stanu (każdego rodzaju kontrahenta) możliwe jest zdefiniowanie dowolnej
  ilości i rodzaju danych np.: adres, data ur., nr. członkowski, kwota udziału,
  data przyjęcia itp.
  Wszystkie dane mogą być dowolnie zmieniane z określeniem daty co pozwala na przechowywanie
  kompletnej historii zmian. Można zatem odtworzyć stan kontrahenta z dowolnego poprzedniego
  (lub nawet przyszłego) dnia.
  Wszystkie wprowadzone dane mogą zostać wydrukowane.
 • Dla wspólnot mieszkaniowych – możliwość opracowania budżetu!
 • Dla Towarzystw Budownictwa Społecznego – obsługa wykupu lokali (system F-K przejmuje tak jak w przypadku innych składników obowiązki rejestracji i windykacji).
 • Moduł korespondencji posiada mechanizm automatycznego sortowania, wyszukiwania, podglądu pism (korespondencji z lokatorami).
  Mogą to być np. dokumenty MS WORD, pliki graficzne (zeskanowane pisma) a także inne dowolne pliki, które WINDOWS potrafi otworzyć.
 • Książka meldunkowa z historią meldunków i wydrukiem.
 • Wydruki własne to moduł pozwalający przygotować dowolne pismo (dowolna treść,
  wygląd, tabele itp…) korespondencji seryjnej z płatnikami poszczególnych lokali.
  Dane do korespondencji mogą być pobierane ze wszystkich wartości opisujących lokal
  oraz kontrahenta. Wydruk może służyć do przygotowania np. wezwań, rozliczeń, postanowień, rachunków itp.
 • Moduł umożliwiający tworzenie noty księgowej z pliku rozliczeń „Metrony”.
 • Moduł „Czynsze on-line” umożliwiający umieszczanie na stronie internetowej zabezpieczonych hasłem opłat dla każdego lokalu (lokatora).
  Nasza firma może udostępnić domenę NAZWA.eczynsze.pl (gdzie NAZWA jest dowolna) oraz miejsce na serwerze dla danych „Czynszów on-line”

Mimo ogromnych możliwości programu, mamy zamiar rozwijać go permanentnie, zgodnie z uwagami i wymogami naszych klientów, tak jak to czynimy z wszystkimi programami firmy ZUBIX. Jednym słowem, jeśli program nie wykonuje jakiejś funkcji na której Państwu zależy, to prawdopodobnie już następna wersja będzie ją wykonywała…


CENA

Cena Systemu Naliczania Opłat (CZYNSZE) zależy od ilości lokali, które program ma obsługiwać i od ilości stanowisk, na których program będzie zainstalowany (w sieci).

Zasady sprzedaży oprogramowania
Cena modułu budżetowania – 10% ceny programu.
Cena modułu TBS – 10% ceny programu.
Cena modułu członkowskiego – 15% ceny programu.
Cena modułu wkładów dla spółdzielni – 7% ceny programu (wymagane posiadanie modułu członkowskiego).
Cena modułu korespondencji – 3% ceny programu.
Cena modułu książki meldunkowej – 6% ceny programu.
Cena modułu wydruków własnych seryjnych – 10% ceny programu.
Cena modułu współpracy z „Metroną” – 3% ceny programu.
Cena modułu „Czynsze on-line” – 8% ceny programu (5% w przypadku hostingu danych na serwerze ZUBIX).
Cena modułu Dziennik zgłoszeń – 7% ceny programu.
Cena modułu liczników (rozszerzenie i szczegółowa ewidencja) – 12% ceny programu.
Cena modułu importu liczników (odczyty radiowe) – 3% ceny programu.
Dla strony internetowej i dla danych przechowywanych na naszym serwerze z domeną NAZWA.eczynsze.pl opłata miesięczna 20 zł + 0,5% ceny programu.

Ceny programu F-K firmy ZUBIX, do którego System Nalicza Opłaty
zależą od zakupionych modułów, ilości wspólnot (jeśli program obsługuje wspólnoty, to wymagana jest wersja MULTI programu F-K) i ilości stanowisk w sieci, na których program ma być zainstalowany. Po szczegóły prosimy dzwonić (041) 344-44-47 lub 8.