System HANDEL

System „HANDEL-SQL” przeznaczony jest do obsługi zakresie prowadzenia gospodarki magazynowej, wystawiania faktur itp.

WERSJA PODSTAWOWA

Edycja dokumentów magazynowych
– umożliwia wprowadzanie, poprawianie, kasowanie dokumentów magazynowych (tj. Przyjęć, rozchodów, przesunięć magazynowych), oraz wydruk tych dokumentów.


Kartoteka magazynowa
– umożliwia przegląd stanu magazynu (magazynów) ogółem, magazynami.


Słowniki
– pozwalają na zakładanie typów dokumentów magazynowych w zależności od indywidualnych potrzeb, wprowadzanie asortymentów, kontrahentów (dostawców, odbiorców) magazynów i jednostek miar. Dane wprowadzane do słownika wykorzystywane są w innych modułach jako podpowiedź.


Wydruki
– Wydruki podzielono na grupy, których kolumny oraz ich układ dają się dowolnie konfigurować:
– kartoteka magazynowa,
– dokumenty magazynowe
– dokumenty inwentaryzacyjne
– zestawienia
– faktury

Ogółem do dyspozycji użytkownika pozostaje kilkadziesiąt różnych tabulogramów.


Inwentaryzacja
– umożliwia spis z natury, korektę ilości na stanach magazynowych oraz dodawanie nowych asortymentów. W wyniku inwentaryzacji otrzymuje się raport w postaci: różnic inwentaryzacyjnych, nadwyżek inwentaryzacyjnych, niedoborów inwentaryzacyjnych.


Funkcje pomocnicze
– pozwalają na zmianę daty obliczeń, okresu obliczeniowego (program oferuje dowolny okres obliczeniowy), zmianę hasła użytkownika.

Ponadto system posiada tzw. Uruchomienie z uprawnieniami administratora, dostępne dla właściciela firmy lub osoby upoważnionej, które służy do ustalania parametrów systemu, powołania użytkowników i nadania im praw, instalację drukarki (drukarek), otwarcie/zamknięcie miesiąca itp.

FAKTUROWANIE, VAT
wystawianie faktur VAT, korygujących, prowadzenie rejestru faktur, wydruk zestawień oraz przeglądanie selektywne faktur i rachunków.
UPUSTY
funkcja umożliwiająca udzielenie upustów procentowych lub kwotowych przy sprzedaży.
WSPÓŁPRACA Z „FK”
opcja umożliwia export do systemu FK faktur sprzedaży, rejestrów VAT. Faktury są automatycznie zaksięgowane w systemie FK. Eksport faktur, rachunków zakupów nieudokumentowanych (paragonów). Eksport dokumentów przesunięć magazynowych.
OBSŁUGA DRUKARKI FISKALNEJ
pozwala na wydruk paragonu na drukarce. Ceny i nazwy są automatycznie przekazywane do drukarki fiskalnej. Możliwe używanie jednej drukarki do obsługi kilku komputerów w sieci.
KASA
pozwala na prowadzenie dokumentacji kasowej. Wystawianie dokumentów KP i KW.
Możliwość powiązania dokumentów kasowych z dokumentami zakupu/sprzedaży.
Kartoteka środków nietrwałych
umożliwia kontrolę obiegu środków nietrwałych (wypożyczenie, zwrot, likwidacja) jak również ich inwentaryzację.
Kontrakty
opcja pozwala na wprowadzanie kontraktów m.in. z dostawcami produktów rolnych.
Zamówienia
możliwość wystawiania dokumentów zamówień zarówno od odbiorców jak i do dostawców.
Faktury RR
funkcja umożliwia wystawianie faktur RR przy zakupie produktów rolnych.
Współpraca z MS EXCEL
pozwala na eksport danych z raportów do programu MS Excel.