Zasady sprzedaży oprogramowania
Programy podzielone są na moduły (można wybrać moduły, które są przydatne w firmie). Część programów sprzedawana jest w kilku wariantach w zależności od wielkości obsługiwanej bazy danych (np. programy KADRY i PŁACE sprzedawane są w cenach zależnych od ilości pracowników, program CZYNSZE – w zależności od ilości mieszkań, FK MULTI i FK WSPÓLNOTY – w zależności od ilości firm/wspólnot).
Wartość bazowa programu, jest to suma cen wszystkich modułów w wybranym wariancie. Wartość bazowa może się zmieniać w czasie, jeśli użytkownik zakupi nowe moduły lub zakupi wariant na większą ilość pracowników, mieszkań itp. Wartość bazowa zmienia się także wraz ze zmianą cennika ZUBIX’u. Wartość bazowa jest podstawą wyliczania cen na inne stanowiska, udzielania upustów itp.
Wartość całkowita jest to wartość bazowa powiększona o kwoty wynikające z eksploatacji programu na większej niż jeden ilości stanowisk komputerowych. Wartość całkowita stanowi podstawę wyliczenia opłat pogwarancyjnych i kosztów zakupu nowej wersji (upgrade)
Użytkownik może zakupić program na następujące stanowiska:
* na komputerach lokalnych,
* w tej samej sieci komputerowej,
* w następnych sieciach komputerowych.

UWAGA! Upust udzielany w indywidualnych wypadkach w momencie sprzedaży, nie wpływa na wielkość wartości bazowej ani całkowitej.


CENA PROGRAMU ZA NASTĘPNE STANOWISKA:

* cena za każde następne stanowisko lokalne tzn. komputer stacjonarny lub pierwsze stanowisko w innej sieci – 30% wartości bazowej,
* cena za każde następne stanowisko w sieci komputerowej – 20% wartości bazowej,
* cena za stanowisko do podglądu – 5% wartości programu,


NOWE WERSJE PROGRAMU (UPGRADE):

Koszt zakupu nowej wersji jest określany jako procent wartości całkowitej (na ogół od kilku do kilkunastu procent),
w zależności od zakresu zmian w danej wersji. Produkowane są 2 do 4 nowych
wersji w roku. Wersje wytworzone podczas wdrażania programu (nie później niż pełne 2 miesiące od daty zakupu) instalowane są bezpłatnie. Umowa o Stałą Opiekę Autorską (SOA) obejmuje bezpłatną dostawę nowych wersji.
Jeśli użytkownik nie kupuje systematycznie kolejnych wersji, to koszt
zakupu wersji najnowszej jest sumą kosztów wszystkich dotychczas nie zakupionych
wersji.


STAŁA OPIEKA AUTORSKA

W ramach umowy SOA (Stała Opieka Autorska) użytkownik otrzymuje
m.in. bezpłatnie nowe wersje programu wraz z ich zainstalowaniem.
Ponadto, w ramach umowy obowiązuje niższa stawka za roboczogodzinę,
krótszy czas reakcji na problemy eksploatacyjne, pierwszeństwo w
uzyskaniu pomocy, bezpłatną pomoc telefoniczną, bezpłatne szkolenie w
zakresie nowych wersji, możliwość zlecania zmian w programie.
Przy zakupie programów, umowa podpisywana jest po wdrożeniu, nie wcześniej
jednak, niż po 2 miesiącach od zakupu. Jeśli umowa podpisywana jest
później, użytkownik musi posiadać aktualnie obowiązującą, najnowszą wersję programu.
Jeśli jej nie posiada – musi ją wykupić.


CENA ROBOCZOGODZINY

Prace związane z poprawą błędów w oprogramowaniu w okresie gwarancyjnym a także przez cały czas trwania umowy SOA, są wykonywane bezpłatnie.
Inne prace wykonywane w siedzibie klienta a także (po uzgodnieniach) w siedzibie firmy, wyceniane
są według faktycznej pracochłonności, potwierdzonej każdorazowo przez
użytkownika podpisaniem protokołu.
Cena roboczogodziny (netto) wynosi 120zł., a podczas trwania umowy SOA –
96zł. Prace ekspresowe wykonywane są za cenę rbg o 50%
wyższą.
Ryczałt za dojazd negocjowany jest przy zawieraniu umowy i podawany w
roboczogodzinach.


WYDANIE FK „MULTI” – DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Wydanie MULTI przeznaczone dla biur rachunkowych wykonujących usługi księgowe z wykorzystaniem programu FK. Wartość całkowita zależy od ilości obsługiwanych firm. Wartość powstaje w wyniku pomnożenia wartości całkowitej dla 1 firmy pomnożonej przez współczynnik wg poniższego zestawienia:
– dla 2 do 10 firm 100% + 10% za każdą firmę powyżej 1
– dla 11 do 30 firm 200% + 5% za każdą firmę powyżej 10
– dla 31 do 80 firm 300% + 3% za każdą firmę powyżej 30
– dla ponad 80 firm 450% + 1% za każdą firmę powyżej 80
Przy dokupieniu w przyszłości licencji na nowe firmy obowiązuje też powyższa zasada.
Ponadto biuro rachunkowe korzystając z wersji MULTI może zakupić dla własnych potrzeb program FK w cenie 50% (obniżenie wartości całkowitej!!!)


WYDANIE DLA ZARZĄDCY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Wydanie WSPÓLNOTY jest i będzie jeszcze ściślej przystosowane do współpracy z programem czynszowym firmy ZUBIX.
Zasady wyliczania ceny do obsługi jednej wspólnoty takie jak dla biur rachunkowych, ale obniżone o 40%.
Dla własnych celów zarządca może zakupić program na takich warunkach jak biuro rachunkowe (tzn. 50% upustu). 


UPUSTY PRZY ZAKUPIE DLA KILKU FIRM

Właściciel, kupując program FK do następnych firm otrzymuje na wszystkie programy w następnych firmach upust 30%.


UPUST ZA WYMIANĘ OPROGRAMOWANIA

Jeśli firma posiada podobny program kupiony nie dalej niż 3 lata temu, przysługuje zniżka 20%, gdy program jest „młodszy” niż rok, lub 10% za -2-letni, lub 5% za 3-letni.
Zniżka nie może być większa niż 20% ceny starego programu.