FK (ZFKS) wersja 39

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 39
• Wstępne przygotowanie programu i struktury bazy danych do możliwości wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
• Wydruki własne umożliwiają zestawienie obrotów za dowolną ilość miesięcy i narastająco. Dotychczas była możliwość tylko za aktualny miesiąc i narastająco.
• Kopiowanie pojedynczych księgowań w dokumencie.
• Kopiowanie dokumentów, do których był przelew, wytwarza również przelew dla nowego dokumentu.
• Możliwość renumeracji księgowań w pojedynczym dokumencie.
• Możliwość księgowania różnic kursowych na dwa różne konta: netto i VAT.
• Do słownika kont email dodana funkcja testowania wprowadzonych parametrów/wysyłka testowa.
• W module eSOD zestawienie spraw/pism (lista).
W module SNO:
• Wydruk potwierdzeń i odcinków wpłat dla grupy wybranych obiektów.
• Nowa opcje w module importu rozliczeń C.O. – parametry oznaczeń powiązanych TP, oraz nieksięgowane.
• Poprawione zaokrąglanie rozksięgowania przypisów i rej. VAT dla oznaczeń powiązanych TP.
• Nowe parametry wydruku opłat.
• Operacja administracyjna grupowej poprawy nieprawidłowo naniesionych wykonawców i treści w Dzienniku Zgłoszeń.
• Nowe „tagi” składników danych i wydruków przydatne np. w „deklaracji śmieciowej”.
• Możliwość wysłania dodatkowego załącznika wraz z Opłatami o formacie „RRRRMM_2_KODOBIEKTU.pdf” z podkatalogu TXT.

Kadry i Płace wersja 3.18

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.18
• Aktualizacja formularza ZUS Z-3 w postaci interaktywnego formularza PDF oraz w wariancie pliku XML do importu na platformę PUE ZUS.
• Aktualizacja formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA dotycząca wymaganej od 16 maja 2021 informacji o wykonywanym zawodzie.
• Do słownika zawodów w danych osobowych dołączono listę podpowiedzi wszystkich zawodów wraz z ich kodami wg rozporządzenia MPiPS z 7 sierpnia 2014r.
• Aktualizacja listy „Kody Urzędów Skarbowych” do wersji v7.0
• Aktualizacja listy „Kody Krajów” do wersji v7.0
• Aktualizacja funkcji importu zwolnień elektronicznych e-ZLA z platformy PUE ZUS do schematu XML w wersji 1.1
• Nowa funkcja wysyłania pasków wypłat na adresy email pracowników. Pliki PDF z wydrukami pasków wypłat rozsyłane są wybranym pracownikom w postaci załączników z archiwum zaszyfrowanym indywidualnym hasłem.
• Nowe pole danych osobowych z datą zgody pracownika na dostarczanie pasków wypłat pocztą elektroniczną.
• Nowe pole danych osobowych z datą zgody pracownika na dostarczanie deklaracji PIT pocztą elektroniczną.
• Zmieniony domyślny sposób sortowania wypłat na wg miesiąca.

FK (ZFKS) wersja 38

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 38
JPK i ewidencja VAT
• System przystosowano do nowych regulacji sporządzania plików JPK_VAT obowiązujących od 1 lipca 2021 r.
• Zablokowana możliwość ręcznego oraz automatycznego oznaczania zapisów w VAT symbolami MPP i SW. Możliwość taka pozostaje dla okresów przed 1 lipca na potrzeby ewentualnych korekt. Generator plików JPK pominie powyższe oznaczenia nawet jeśli znajdą się one w ewidencji VAT np. w wyniku importu z obcego źródła.
• Do wydruków rejestrów VAT oraz rejestrów VAT zbiorczo dodana możliwość selekcji wg wskazanych oznaczeń JPK_VAT (lub z wykluczeniem wskazanych oznaczeń).
• Dodatkowe symbole JPK (GTU i inne) pokazywane są w oknie „Lista dokumentów”.
• Zaktualizowano strukturę pliku JPK_EWP do wersji JPK_EWP(2)_v1-1. Obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.
Deklaracje i sprawozdania finansowe
• Do wydruku deklaracji VAT-7/7K dodano numer referencyjny wysyłki pliku JPK z deklaracją za dany miesiąc, jeśli tylko jest dostępny.
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(30)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(7)_v2-0E oraz CIT-D(7)_v3-0E.
• Zaktualizowano deklarację PIT-8C do wersji PIT-8C(10)_v1-1E
• Zaktualizowano deklarację PIT-36L do wersji PIT-36L(17)_v1-0E
• Dostępny jest nowy generator e-sprawozdania w wersji dla organizacji pozarządowych.
Moduł walutowy
• Różnice kursowe wyliczane na zamknięcie roku mogą być księgowane per saldo lub osobno zyski i straty.
• Wyliczanie kursu historycznego waluty (przy przewalutowaniu i przy zapłacie zobowiązań) jest szczegółowo pokazane (z których wpłat waluty realizowana jest płatność). Podgląd prawym przyciskiem myszy, po wybraniu księgowania w walucie, zarówno w oknie „Lista dokumentów”, jak i podczas księgowania. Możliwość wydruku lub wysłania do Excela. Ponadto zwiększono dokładność wyliczania kursu historycznego, dzięki czemu zminimalizowano możliwość wystąpienia groszowych różnic na koncie przeliczeniowym.
• Wytworzenie bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych obejmuje także konta walutowe
• Zwiększona dokładność pola „ilość” (ponad 10 cyfr) przy wystawianiu faktur.
Import danych
• Po zaimportowaniu dokumentów sprzedaży można natychmiast rozliczyć transakcje, jeśli na koncie kontrahenta są nadpłaty.
• Import CSV/XML uzupełnia braki parametrów dla kont rozrachunkowych na podstawie analizy całego importu.
Inne
• Możliwość wytwarzania faktur korygujących na podstawie korygujących dokumentów WZ.
• Przy księgowaniu na konta z podsłownikami, wybrane podsłowniki mogą się pokazywać wg nazw, co ułatwia (przyspiesza) księgowanie.
• Dla KPiR opcja pobierania do wyniku finansowego danych ze wszystkich firm (źródeł) udziałowca jednocześnie.
W module eSOD parametr wyboru spraw domyślnych „wszystkie” lub „wewnętrzne” oraz poprawione zarządzanie oryginałami spraw.
W module SNO
• Nowy składnik ceny za roboczogodzinę dla modułu dziennika zgłoszeń, możliwość definicji w dowolnych obiektach.
• Dynamiczne podpowiedzi podczas wpisywania treści dziennika zgłoszeń na podstawie wcześniej naniesionych danych.

HANDEL wersja 3.5

Nowa wersja programu HANDEL (3.5)
– W parametrach faktur dodano nowe opcje: wydruk pod fakturą informacji „zapłacono gotówką” dla płatności gotówkowych lub kartą, wydruk upustu kwotowego, automatyczne włączanie znacznika „FP” dla odbiorców bez NIP i bez wystawionego paragonu w programie.
– Dla faktur oznaczonych „FP” bez wystawionego paragonu jest możliwość ustawienia importu do FK w wariancie księgowania na konta pozabilansowe lub jak zwykłe faktury.
– Dodatkowe parametry dla dokumentów m.in. możliwość automatycznego otwierania okna wyboru asortymentu przy dodawaniu pozycji, oraz pamiętanie ostatnio wybranego asortymentu w oknie.
– Dodatkowe opcje obsługi kasy w programie.
– Eksport dokumentów kasowych do systemu FK.
– Rozbudowa filtrów wydruku listy dokumentów. Dodatkowy wydruk listy paragonów.
– Możliwość filtrowania asortymentów na wydruku bilansu obrotów.
– Możliwość wykorzystania daty przyjęcia/wydania na wydrukach.
– Przyśpieszono proces wprowadzania zmian do inwentaryzacji.
– W rejestrze faktur lista dokumentów z możliwością podglądu. Nowy wydruk listy faktur z danego rejestru.

FK (ZFKS) wersja 37

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 37
Księgowanie
• Funkcja kopiowania dokumentów z innych miesięcy została rozbudowana. W kopiowanych opisach dokumentów i tekstach komentarzy system podmienia nazwy miesięcy (jeśli występują) zarówno pisanych tekstem, jak i rzymskimi liczbami. W komentarzach księgowań rejestrów VAT podawana jest pozycja w rejestrze VAT. Po skopiowaniu pozycja ta się oczywiście zmienia. Ta zmiana jest także uwzględniona w komentarzu. Także komentarze w rejestrach VAT są „inteligentnie” korygowane.
Vat
• Przeliczanie struktury zostało zmodyfikowane ponieważ w nowej wersji deklaracji VAT-7 zmieniona jest numeracja pól, a numery pól są istotne przy wyliczaniu struktury.
• Korekta zapisów w rejestrze VAT po wysłaniu dokumentu JPK. Przy poprawianiu rejestru VAT oryginalne dane (inne niż kwoty podatku) są zapisywane. Pozwala to wykonać prawidłowy plik korygujący JPK dla części ewidencyjnej, zawierający storno poprawionych oryginalnych zapisów.
Windykacja
• Dodany nowy sposób przeksięgowywania na konto sądowe. Sterowane parametrem (parametry instalacyjne). Pozwala każdą fakturę osobno przeksięgować na konto sądowe. Dokument takiego księgowania pozwala sądowi na precyzyjne stwierdzenie poprawności zaksięgowania należności.
Waluty
• Zmieniony sposób księgowania wypłat z konta bankowego. Przy wypłacie, na konto przeliczeniowe księgowana była kwota w złotych uwzględniająca kurs historyczny (kurs zakupu/uzyskania waluty). Na konto różnic kursowych księgowana była różnica wynikająca z różnicy pomiędzy kursem historycznym a kursem NBP. Teraz na konto przeliczeniowe wykonywane są dwa księgowania: 1.Kwota w złotych wynikająca z kursu NBP, 2.Różnica kursowa wynikająca z różnicy pomiędzy kursem NBP a kursem historycznym (kursem zakupu/uzyskania). Na konto różnic kursowych – tak jak poprzednio. W komentarzach księgowań umieszczana jest informacja o kursach i sposobie wyliczenia kwot w złotych.
• Umożliwione jest też księgowanie z kursem historycznym, potrzebne przy przewalutowaniu (kupno innej waluty za walutę).
• Rozwiązany jest także problem zapłaty walutą przy korzystaniu z linii kredytowej w walucie. Różnice kursowe liczone są tylko od kwoty, która była na koncie przed operacją zapłaty. Przy zakupie nowych środków wyliczane są różnice kursowe od zaciągniętego kredytu. Różnice związane z kredytem księgowane są na inne konta różnic kursowych (podać w parametrach instalacyjnych).
• Selekcja transakcji (do tej pory można było wyselekcjonować transakcje w jednej walucie lub w złotych) pozwala selekcjonować także wszystkie transakcje walutowe, a także transakcje walutowe i złotówkowe. Wydruk transakcji został zmodyfikowany – pokazana jest waluta i kurs każdej transakcji
Faktury
• Możliwe wystawienie faktury do paragonów. Nowe parametry instalacyjne pozwalają wprowadzić pozabilansowe konta, na które księgowane są takie faktury (konta dla brutto, netto, podatek). Faktury wpisują się do rejestru VAT. Przy wyliczaniu VAT-7 są pomijane (w opisie dla celów JPK mają wpisane „FP”).
Wezwania do zapłaty
• Wysyłanie wezwań pocztą elektroniczną z możliwością wykorzystania zmiennych (nr faktury, kod kontrahenta, adres kontrahenta oraz adres korespondencyjny) w szablonie wiadomości email.
Wydruki bilansów
• Wprowadzono możliwość umieszczenia kodu pozycji na wydruku bilansu. Dzięki temu można w szybki sposób zlokalizować pozycję.
Rozliczenie kosztów
• W związku z obowiązkiem umieszczania komentarza przy każdym dokumencie w JPK_KR. Wprowadzono kontrolę wpisywania komentarza do dokumentów rozliczających koszty. Zarówno w słowniku rozliczenia kosztów jak i podczas rozliczania kosztów a obiektów i e-maili z wysłanymi wydrukami opłat miesięcznych.
W module SNO:
• W dzienniku zgłoszeń dodano eksport wybranych zgłoszeń do pliku CSV (Excel).
• W module członkowskim dodano opcję wyszukiwania dowolnej wartości we wszystkich obiektach i składnikach danych.