FK (ZFKS) wersja 44

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 44
Wydruki
• Wydruk rejestrów VAT. Można wyselekcjonować do wydruku rejestry określonego typu: VAT, KOREKTA, ZAL, POZ
• Wydruk analityki kont można wykonać filtrując księgowania w zależności od treści komentarza (komentarz zgodny z podanym szablonem)
• Wydruk transakcji otrzymał dodatkową funkcję. Można wydrukować tylko te konta, dla których saldo wyselekcjonowanych faktur jest w podanym przedziale. W selekcji transakcji w panelu „Wybór ze względu na saldo lub obroty konta” jest dodatkowa możliwość „sal.wybr”. Dotychczas można było wyselekcjonować konta dla których saldo wszystkich faktur jest w podanym przedziale. Na podglądzie transakcji także możliwe jest pokazanie tylko kont, dla których wyselekcjonowane transakcje mają saldo w podanym zakresie.
Faktury
• Przy wystawianiu faktur wysyłanych e-mailem, można dołączyć do faktury załącznik. Podajemy szablon załączników (jest to nowy parametr fakturowania). Szablon pokazuje folder, w którym są załączniki i nazwę, w której możemy użyć: [RRRRMM] zamieniane na rok + miesiąc, [KHNR] zamieniane na pole KH_NR
• Faktury od małego płatnika były w programie oznaczane w ten sposób, że w numerze faktury należało umieścić „MP”. Teraz nie ma takiej potrzeby, natomiast trzeba taką fakturę podczas księgowania do rejestru VAT oznaczyć jako MK (Dodatkowe oznaczenia faktury).
• Faktury korygujące otrzymały dodatkowy parametr „Korekta ilości tylko na minus” – jeśli jest ustawiony, to nie pozwala (w sekcji „Winno być”) wprowadzić ilości większej niż jest w sekcji „Było”. Ponadto wiersze w sekcji „Winno być” są podświetlane na szaro, gdy zmienimy ilość (lub cenę). Po wejściu do pola „Ilość” możemy klawiszem „K” przywołać kalkulator.
• Faktury VAT MARŻA. Dodany rodzaj wiersza faktury „M”-przeznaczony na wprowadzenie kwoty marży. Aby wystawić fakturę VAT MARŻA należy w „Dodatkowe oznaczenie faktury” wprowadzić MR_T lub MR_UZ (towary używane). Dla towarów używanych marża może być ujemna (różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu). Marża ujemna jest księgowana tak, jakby była w stawce 0% (podatek VAT wynosi 0 a wartość netto ma wartość marży (ujemną).
Faktura VAT marża drukuje się tak, że marża jest ukryta (na fakturze jest kwota brutto transakcji) a dodatkowo drukowana jest specyfikacja, która zwiera rozbicie ma sprzedaż właściwą i marżę. Odbiorca otrzymuje fakturę bez specyfikacji.
• Samofakturowanie. Dodatkowa możliwość to wystawienie faktur w imieniu dostawcy. Jako rodzaj wystawianej faktury wybieramy „Samofakt”. Należy w parametrach faktur podać rejestry VAT, do których będzie zaksięgowana faktura, a na liście rejestrów i kont fakturowanych podać konta zakupu („s-f.konto zak.” i konto księgowania transakcji(„S-f.konto rozr”).
• Faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa zaczyna się od wiersza „Zamówienie”, następnie podaje się wiersze takie, jak będą na fakturze końcowej. Po tym dodajemy wiersz typu „L”. Tu jest nowa funkcjonalność: jeśli w zamówieniu są pozycje w kilku stawkach VAT, to program pozwala dodać kilka wierszy typu „L” (dla każdej stawki osobno). Suma wartości brutto wierszy typu „L” powinna być zgodna z zaksięgowaną kwotą przedpłaty.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(33)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(19)_v2-0E, CIT-D(8)_v2-0E, CIT-MIT(3)_v7-0E
Inne
• Możliwość księgowania płatności SIMP z wielu plików – łączenie do jednego wyciągu bankowego.
• W module eSOD – Wysyłanie pliku sprawy/pisma w załączniku e-mail dla kontrahentów posiadających zgodę i zdefiniowane konto.
W module SNO
• W grupowej edycji danych obiektów i składników nowe operacje arytmetyczne na wprowadzanych danych oraz nowe parametry.
• Kontrola nieprawidłowo sparowanych odczytów podczas naliczenia opłat z użyciem funkcji ZUK[].
• Operacja administracyjna grupowej zmiany (importu z pliku CSV) numerów liczników według kodu obiektu i kodu składnika.
• Grupowe odwracanie selekcji dla grup obiektów podrzędnych klawiszem INSERT.
• W edycji i podglądzie obiektów przy obliczaniu wartości wyrażenia widoczna lista powiązań, hierarchii i obliczeń pośrednich. Możliwość przechodzenia do powiązanych składników i obiektów „jednym kliknięciem myszy”.
• Parametry wydruku opłat bez składników oraz dla pierwszego obiektu w budynku, do wykorzystania dla ogłoszeń na budynki.
• Opcja auto-uzupełniania brakujących odczytów licznikowych o funkcję kopiowania z poprzedniego, również jako odczyty pośrednie.
• Możliwość księgowania przypisów naliczonych opłat do 7 miesięcy naprzód.

Kadry i Płace – moduł E-Teczki

Nowy moduł programu KADRY i PŁACEE-Teczki pozwalający na prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
Pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę zobowiązany jest do prowadzenia ich akt osobowych. Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku firmy mogą przechowywać akta pracownicze w postaci elektronicznej, bez konieczności utrzymywania ich jednoczenie w postaci papierowej.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej pozwala na obniżenie kosztów związanych z przetrzymywaniem fizycznych dokumentów, jest ekologiczne, oszczędza czas i zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych.
Nasze rozwiązanie odpowiada wymogom prawnym w zakresie formy i sposobu przechowywania danych pracowniczych. Struktura e-teczki jest podzielona na 5 tradycyjnie funkcjonujących części. Oprogramowanie zapewnia możliwość wprowadzania dokumentów w formie skanu z wersji papierowej lub, jeśli dokument ma już formę elektroniczną, bezpośredniego importu do systemu. Dokumenty są opisywane i przydzielane do odpowiednich sekcji. System daje możliwość skanowania wielostronicowych dokumentów bezpośrednio z aplikacji, bez potrzeby przełączania się na zewnętrzne narzędzia. Zapewnia też sygnowanie dokumentów podpisem elektronicznym w formacie PAdES, czyli formacie właściwym do podpisywania plików PDF przyjętym w UE, w tym w Polsce zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 roku. W e-teczce pracowniczej dochodzi do ponumerowania dokumentów. Jest też możliwość łatwej aktualizacji i przeszukiwania elektronicznych akt osobowych. Zawsze dostępny jest szybki podgląd oryginału zeskanowanego dokumentu w PDF.
Dokumenty pracownicze zapisywane są w postaci bezpiecznego archiwum szyfrowanego symetrycznym algorytmem AES. Odczyt archiwum możliwy jest tylko przez uprawnionego pracownika za pomocą naszej aplikacji dysponującej odpowiednim kluczem deszyfrującym.
E-Teczki posiadają szereg funkcjonalności, które ułatwią przejście od archiwum tradycyjnego do nowoczesnego repozytorium elektronicznego.

Kadry i Płace wersja 3.23

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.23
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-4R do wersji PIT-4R(13)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(13)_v1-0E.
• Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C nie są już otwierane w interaktywnych formularzach, tylko zapisywane do pliku celem zaimportowania na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/
• Możliwość wizualizacji deklaracji PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C do pliku html.
• Aktualizacja wskaźników i parametrów płacowych, w tym:
Wzrost wysokość płacy minimalnej do 4242 zł.
Nowe progi ZUS do 234720 zł.
Nowy wskaźnik urlopowy do 20,92 zł.
Próg dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zwiększony do 19560 zł.
Wysokość odliczenia na związki zawodowe zwiększona do 840 zł rocznie.
• Nowe liczniki pomocnicze do raportowania zasiłków chorobowych w dni robocze.
• Raporty/Pisma/Selekcje: Udostępnione do wykorzystania pola z bieżącym rokiem i miesiącem.

FK (ZFKS) wersja 43

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 43
Faktury
• Dla faktur w walucie pokazana jest wartość netto i VAT w złotych.
• Możliwość scalenia pozycji przy wystawieniu jednej faktury do kilku WZ.
Rejestry VAT
• Możliwość wyselekcjonowania tylko faktur z MPP na wydrukach rejestrów VAT.
• Możliwość wydruku faktur, których obowiązek podatkowy jest w miesiącu „00” – tak oznaczona jest data obowiązku podatkowego, których obowiązek podatkowy zależy od tego, kiedy faktura będzie zapłacona (np. metoda kasowa).
• Automatyczne wyliczenie ile miesięcy wstecz należy przeszukiwać dla znalezienia faktur, których obowiązek może być w aktualnym miesiącu.
Waluty
• Kurs waluty można wprowadzać z dokładnością do 10 miejsc po przecinku. Pozwala na dokładne wprowadzenie kursu historycznego.
Przelewy
• W treści przelewu można wprowadzić numer faktury i/lub komentarz.
Obowiązek podatkowy
• Funkcja sprawdzająca (i zmieniająca) obowiązek podatkowy może pominąć wybrane faktury (np. do analizy ich w późniejszym terminie).
Metoda kasowa
• Wyliczanie obowiązku podatkowego, gdy firma przechodzi na metodę kasową (obowiązek podatkowy zależy od zapłacenia faktury).
Edycja komentarzy i kluczy filtrowania
• Dodana jest funkcja pozwalająca dopisywać/kasować/podmieniać ciągi znaków do komentarzy lub kluczy sortowania.
Odsetki
• Można wymusić liczenie odsetek dla wybranej faktury wg innego zestawu stawek oprocentowania niż ma kontrahent. Zaznaczamy te faktury wpisując do komentarza numer zestawu stawek.
Kontrahenci
• Z poziomu listy kontrahentów możemy poszukiwać ciągu znaków (np. nazwisko, ulica, miasto itp.) z historii kontrahentów. Np. poprzedni właściciele mieszkań.
Płatności masowe (SIMP)
• Możliwość księgowania płatności SIMP z dwóch plików jednocześnie do jednego wyciągu bankowego
W module SNO
• Parametry wydruku opłat (pogrubienia i wyróżnienia sekcji sum oraz parametry opisów)
• Eksport liczników do CSV również z uwagami każdego odczytu licznikowego
• Nowe parametry prywatne i prawa użytkowników oraz logi operacji
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(32)_v3-0E wraz z załącznikiem CIT-8/O(18)_v1-0E
Import danych
• Dodano możliwość importu dokumentów WZ z plików XML i CSV

Kadry i Płace wersja 3.22Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.22
• Obsługa nowych rodzajów nieobecności wprowadzonych w noweli Kodeksu pracy:
Okazjonalna praca zdalna – rozliczana jak nieobecność usprawiedliwiona płatna.
Bezpłatny urlop opiekuńczy – rozliczany jak urlop bezpłatny.
Zwolnienie z powodu siły wyższej – rozliczane jako 50% wynagrodzenia.
• Nowe i zmienione składniki płacowe:
[594] – Dni nieobecności z powodu siły wyższej.
[595] – Godziny nieobecności z powodu siły wyższej.
[280] – Urlop z powodu siły wyższej ze standardowym algorytmem wynikającym z przepisów. Może być potrzeba modyfikacji algorytmu zgodnie z system wynagradzania w firmie.
[299] – Praca zdalna (wynikająca z umowy pomiędzy pracownikiem a firmą) bez podatku. Okazjonalna praca zdalna (24 dni w roku) traktowana jest jak dzień przepracowany płatny objęty podatkiem i składkami ZUS.
Modyfikacja grupy składników powiązanych m.in. z [570] – dni nieprzepracowane robocze, [530] dni bezpłatne.
• Wydruk „Świadectwa pracy” został zaktualizowany do wzoru obowiązującego od dn. 26 kwietnia 2023 r.
• Zaktualizowano obsługę plików KEDU do najnowszej wersji 5.5 (do współpracy z programem Płatnik).
• Dodano możliwość przypisania konta kosztów do grupy liczników wypłaty typu inne.
• Procent podstawy świadczenia zasiłkowego wprowadzany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
• Przelewy elektroniczne z możliwością wpisania odroczonej daty realizacji.