FK (ZFKS) wersja 37

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 37
Księgowanie
• Funkcja kopiowania dokumentów z innych miesięcy została rozbudowana. W kopiowanych opisach dokumentów i tekstach komentarzy system podmienia nazwy miesięcy (jeśli występują) zarówno pisanych tekstem, jak i rzymskimi liczbami. W komentarzach księgowań rejestrów VAT podawana jest pozycja w rejestrze VAT. Po skopiowaniu pozycja ta się oczywiście zmienia. Ta zmiana jest także uwzględniona w komentarzu. Także komentarze w rejestrach VAT są „inteligentnie” korygowane.
Vat
• Przeliczanie struktury zostało zmodyfikowane ponieważ w nowej wersji deklaracji VAT-7 zmieniona jest numeracja pól, a numery pól są istotne przy wyliczaniu struktury.
• Korekta zapisów w rejestrze VAT po wysłaniu dokumentu JPK. Przy poprawianiu rejestru VAT oryginalne dane (inne niż kwoty podatku) są zapisywane. Pozwala to wykonać prawidłowy plik korygujący JPK dla części ewidencyjnej, zawierający storno poprawionych oryginalnych zapisów.
Windykacja
• Dodany nowy sposób przeksięgowywania na konto sądowe. Sterowane parametrem (parametry instalacyjne). Pozwala każdą fakturę osobno przeksięgować na konto sądowe. Dokument takiego księgowania pozwala sądowi na precyzyjne stwierdzenie poprawności zaksięgowania należności.
Waluty
• Zmieniony sposób księgowania wypłat z konta bankowego. Przy wypłacie, na konto przeliczeniowe księgowana była kwota w złotych uwzględniająca kurs historyczny (kurs zakupu/uzyskania waluty). Na konto różnic kursowych księgowana była różnica wynikająca z różnicy pomiędzy kursem historycznym a kursem NBP. Teraz na konto przeliczeniowe wykonywane są dwa księgowania: 1.Kwota w złotych wynikająca z kursu NBP, 2.Różnica kursowa wynikająca z różnicy pomiędzy kursem NBP a kursem historycznym (kursem zakupu/uzyskania). Na konto różnic kursowych – tak jak poprzednio. W komentarzach księgowań umieszczana jest informacja o kursach i sposobie wyliczenia kwot w złotych.
• Umożliwione jest też księgowanie z kursem historycznym, potrzebne przy przewalutowaniu (kupno innej waluty za walutę).
• Rozwiązany jest także problem zapłaty walutą przy korzystaniu z linii kredytowej w walucie. Różnice kursowe liczone są tylko od kwoty, która była na koncie przed operacją zapłaty. Przy zakupie nowych środków wyliczane są różnice kursowe od zaciągniętego kredytu. Różnice związane z kredytem księgowane są na inne konta różnic kursowych (podać w parametrach instalacyjnych).
• Selekcja transakcji (do tej pory można było wyselekcjonować transakcje w jednej walucie lub w złotych) pozwala selekcjonować także wszystkie transakcje walutowe, a także transakcje walutowe i złotówkowe. Wydruk transakcji został zmodyfikowany – pokazana jest waluta i kurs każdej transakcji
Faktury
• Możliwe wystawienie faktury do paragonów. Nowe parametry instalacyjne pozwalają wprowadzić pozabilansowe konta, na które księgowane są takie faktury (konta dla brutto, netto, podatek). Faktury wpisują się do rejestru VAT. Przy wyliczaniu VAT-7 są pomijane (w opisie dla celów JPK mają wpisane „FP”).
Wezwania do zapłaty
• Wysyłanie wezwań pocztą elektroniczną z możliwością wykorzystania zmiennych (nr faktury, kod kontrahenta, adres kontrahenta oraz adres korespondencyjny) w szablonie wiadomości email.
Wydruki bilansów
• Wprowadzono możliwość umieszczenia kodu pozycji na wydruku bilansu. Dzięki temu można w szybki sposób zlokalizować pozycję.
Rozliczenie kosztów
• W związku z obowiązkiem umieszczania komentarza przy każdym dokumencie w JPK_KR. Wprowadzono kontrolę wpisywania komentarza do dokumentów rozliczających koszty. Zarówno w słowniku rozliczenia kosztów jak i podczas rozliczania kosztów a obiektów i e-maili z wysłanymi wydrukami opłat miesięcznych.
W module SNO:
• W dzienniku zgłoszeń dodano eksport wybranych zgłoszeń do pliku CSV (Excel).
• W module członkowskim dodano opcję wyszukiwania dowolnej wartości we wszystkich obiektach i składnikach danych.