Ewidencja Środków Trwałych

Program EST umożliwia ewidencjonowanie majątku firmy – środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości.
Dwutorowe naliczanie amortyzacji – oddzielnie dla potrzeb podatkowych (ewidencja kosztowa – zgodna z ustawą o podatku dochodowym),
oraz dla potrzeb bilansowych.

Główne cechy programu:

1) Cztery kartoteki:
– środków trwałych w użytkowaniu,
– środków trwałych w budowie,
– wartości niematerialnych i prawnych,
– wyposażenia.
2) Podwójna ewidencja:
– bilansowa,
– podatkowa.
3) Trzy metody amortyzacji:
– jednorazowa,
– liniowa,
– degresywna.
4) Trzy harmonogramy odpisów:
– co miesiąc,
– co kwartał (w pierwszym, drugim lub trzecim miesiącu kwartału),
– raz w roku (w ostatnim miesiącu roku).
5) Standardowe atrybuty składników – stałe:
– nr inwentarzowy (sygnatura),
– symbol KŚT,
– rodzaj,
– nazwa długa (pełna),
– nazwa krótka (do zestawień),
– flagi statusu („obcy”, „wytworzony”, „używany”, „ulepszony”, „importowany”, „dotowany” i „leasingowany”),
– data produkcji,
– producent,
– model,
– nr seryjny,
– dane techniczne,
– opis,
– data przyjęcia,
– data likwidacji,
– wartość początkowa przyjęcia,
– metoda amortyzacji,
– stawka % amortyzacji,
– period odpisów,
– miesiąc odpisów,
– początek i koniec sezonu (używane przy amortyzacji sezonowej).
6) Standardowe atrybuty składników – zmienne w czasie:
– lokalizacja,
– komórka organizacyjna,
– osoba materialnie odpowiedzialna,
– wartość początkowa („brutto”),
– wartość księgowa („netto”),
– umorzenie – miesięczne, roczne i narastająco,
– mnożnik stawki amortyzacji,
– przyczyna podwyższenia stawki,
– przypisane konta księgowe,
– przypisane miejsca powstawania kosztów.
7) Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby niestandardowych atrybutów typu:
– tekstowego,
– liczbowego,
– kalendarzowego (data),
– logicznego (tak/nie),
– słownikowego (o wartościach będących elementami wyliczenia).
8) Jednolity sposób prezentacji zawartości kartotek na ekranie:
– lista składników po lewej stronie,
– specyfikacja wybranego składnika – po prawej.
9) Możliwość filtrowania wyświetlanych składników wg wartości atrybutów.

10) Szeroki wachlarz predefiniowanych raportów – szczegółowych i zbiorczych – przeznaczonych do wydruku, z możliwością:
– filtrowania i grupowania składników (dotyczy raportów szczegółowych),
– zapisu w formacie DOC (Word), XLS (Excel) oraz PDF (Adobe),
– dodatkowej prezentacji danych w formie tabeli, z opcją zapisu w formacie CSV i XML.
11) Możliwość definiowania własnych raportów.

12) Typy transakcji (dokumentujących zmiany stanów składników):
– przyjęcie do użytkowania,
– zmiana lokalizacji/komórki/osoby,
– zmiana wartości (w przypadku wyposażenia – zmiana ilości i/lub wartości),
– zmiana parametrów amortyzacji,
– odpis aktualizujący,
– odpis umorzeniowy,
– likwidacja.
Można zmienić oznaczenia oraz dopisać dodatkowe rodzaje transakcji, które muszą być jednego z predefiniowanych typów.
13) Typy dokumentów (dokumentujących nakłady finansowe i zysk ze sprzedaży składników):
– zakup/przychód,
– sprzedaż/rozchód.
Można zmienić oznaczenia i dopisać dodatkowe rodzaje dokumentów, które muszą być jednego z predefiniowanych typów.
14) Automatyzacja czynności związanych z naliczaniem amortyzacji zgodnie z ustalonym dla każdego składnika harmonogramem.

15) Plany amortyzacji:
– dla poszczególnych składników – na cały okres amortyzacji,
– zbiorcze – na wybrany rok obrachunkowy.
16) Definiowalna struktura dokumentu księgowego oraz reguły dekretowania transakcji i dokumentów, w oparciu o które program wytwarza plik w formacie CSV lub DBF dla programu finansowo-księgowego.

17) Dokumentowanie i rozliczanie spisów z natury, które mogą dotyczyć całej kartoteki, albo jej części ograniczonej do lokalizacji, komórki organizacyjnej lub osoby.

18) Definiowalna lista operatorów programu oraz system uprawnień ograniczających dostęp do poszczególnych kartotek i możliwość modyfikacji danych.