Kadry i Płace

ZUBIX Kadry i Płace to nowoczesny i rozbudowany system ewidencji i rozliczania pracowników. Został stworzony w oparciu o technologię baz danych Microsoft SQL Server i dedykowany jest dla środowiska Microsoft Windows, w szczególności najnowszych wydań: Vista i Windows 7. System umożliwia wielostanowiskową pracę w sieci lokalnej. Można powołać dowolną liczbę użytkowników z ewentualnym ograniczeniem dostępu do funkcji systemu.

Ewidencja danych kadrowych.Pełna, przejrzysta ewidencja danych osobowych i danych dotyczących zatrudnienia. Program dostarczany jest z bogatym, standardowym zestawem pól informacyjnych. Zestaw ten podzielony jest na listy i obejmuje dane osobowe (personalia, dane adresowe, wykształcenie, historia zatrudnienia i inne), dane zatrudnienia (min. ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (rodzaj umowy, stanowisko, wymiar czasu pracy, stawka i inne warunki umowy).
System oferuje unikalną funkcję rozbudowy list pól informacyjnych. Użytkownik (administrator) ma możliwość dodawania, usuwania, ustalania kolejności i opisów pól na listach. Pola mogą być dowolnego typu: nazwy, numery, kwoty, daty, słowniki, tabele.
Użytkownik ma możliwość wyszukiwania pracowników wg dowolnych kryteriów opartych o pola informacyjne.
Wszystkie pola informacyjne dostępne są w funkcjach raportowania, tworzenia pism, selekcjach, itp.


Ewidencja czasu pracy.System pozwala na utworzenie dowolnej liczby planów pracy przypisywanych pracownikom. Plan pracy to roczny harmonogram definiujący nominalne dni pracy, dni wolne i święta, oraz godziny pracy. Ewidencja godzinowa może być prowadzona w formie pełnej (dokładne godziny wejścia i wyjścia, ew. przerwa na lunch itp.) lub uproszczonej (tylko liczba godzin).
Miesięczna karta czasu pracy umożliwia ewidencję godzin pracy, godzin nadliczbowych, nocnych i dowolnych innych (możliwość definicji).
Roczna karta czasu pracy odpowiada za zarządzanie ewidencją nieobecności . Rodzaje nieobecności podzielone są na dwie kategorie – nieobecności urlopowe i zwolnienia zasiłkowe z możliwością rozbudowy. Urlop wypoczynkowy rozliczany jest godzinowo.
Karty czasu pracy przedstawione są w przejrzystej formie graficznej, pozwalającej na szybkie i wygodne zarządzanie godzinami pracy i nieobecnościami pracowników. Jest możliwość wydruku seryjnego kart pracy dla grupy pracowników.
Rachuba płac ma do dyspozycji kartotekę zasiłkową i kartotekę urlopową umożliwiające dokładne rozliczenie zwolnień zasiłkowych i innych absencji.

Rachuba płacModuł rozliczania płac jest w pełni sparametryzowany. Pozwala to na szybkie przystosowanie go do warunków znajdujących się w firmie z uwzględnieniem istniejących tam typów i terminów wypłat, sposobów wynagradzania oraz zasad obliczania wynagrodzeń dla różnych grup pracowników. Przystosowania tego może dokonać samodzielnie użytkownik systemu.
System obsługuje dowolną liczbę różnych rodzajów wypłat z dowolną liczbą list płac na każdej z nich oraz dowolną liczbę składników płacowych składających się na wypłatę. Użytkownik ma pełny wpływ na właściwości danego składnika, jego przyporządkowanie oraz sposób wyliczania. Sposób obliczania każdego składnika opisany jest dowolnie modyfikowalnym algorytmem. W ramach algorytmów dostępnych jest szereg wbudowanych funkcji, min. funkcja warunkowa, funkcje pobierające dane kadrowe, funkcje pobierające dane z archiwum płacowego, zaokrąglenia, itp. Operacje wytwarzania nowych wypłat, naliczania płac, archiwizowania i przechodzenia na nowy okres są proste w obsłudze i w dużym stopniu zautomatyzowane.
Program dostarczany jest z prekonfigurowanymi wzorcami wypłat różnych rodzajów: obsługa pracowników rozliczanych kwotowo lub godzinowo, umowy zlecenia, rady nadzorcze i inne.
W archiwum płacowym pamiętane są parametry i kwoty wszystkich składników wypłat. Bogaty słownik składników płacowych ma możliwością rozbudowy i aktualizacji przez użytkownika systemu.

Raporty/Pisma/WydrukiSystem oferuje rozbudowany mechanizm tworzenia własnych raportów dotyczących pracowników w postaci tabelarycznego zestawienia. Do wykorzystania są wszystkie informacje osobowe, informacje dotyczące umów, czasu pracy, nieobecności, stażu oraz składniki wypłat. Raporty mogą być sortowane, filtrowane, grupowane, a informacje liczbowe sumowane.
Funkcja selekcji umożliwia wybór pracowników wg dowolnego kryterium. Można nadawać ograniczenia na dowolne pola informacyjne lub dane czasu pracy. Definicje selekcji są zapamiętywane i jeżeli wykorzystujemy stale kilka z nich, nie trzeba budować ich od nowa. Po wykonaniu selekcji tworzona jest grupa wybranych pracowników na której można wykonać dowolną operację, w tym wygenerować raport.
Jest też możliwość tworzenia własnych szablonów pism typu: kwestionariusze, umowy, zaświadczenia itp. Wbudowany edytor pozwala budować szablony obejmujące dowolne informacje kadrowe i płacowe pracownika. Pisma mogą być tworzone przy użyciu własnego kroju, wielkości lub koloru czcionek. System dostarczany jest ze standardowymi wzorami pism.
System zawiera wiele standardowych zestawień płacowych: Listy wypłat, „Paski” dla pracownika, Zestawienie składników, Rozdzielnik kosztowy, PIT-y, Archiwum płacowe, itp. Zestawienia mogą być sporządzane dla dowolnie wybranych wypłat/list i za dowolnie wybrany okres.
Większość wydruków oferuje funkcję wydruku seryjnego, czyli wykonanie serii wydruków, po jednym dla każdego pracownika z wybranej listy. Funkcja dostępna jest dla pism, deklaracji, kart pracy, archiwum płacowego, itp.
System ma funkcję bezpośredniego wydruku lub eksportu do programu Excel, wszelkich danych kadrowych i/lub płacowych dostępnych w postaci tabelarycznej.

Wymiana danychSystem współpracuje z programem Płatnik. Generowane są deklaracje zgłoszeniowe oraz comiesięczne deklaracje rozliczeniowe dla ZUS.
Rozbudowany moduł księgowania wypłaty pozwala na eksport danych do Systemu Finansowo-Księgowego.
Jest możliwość wygenerowania przelewów z wypłaty do bankowych systemów elektronicznych.


Program jest stale rozwijany i na bieżąco modyfikowany pod kątem wszelkich zmian stanu prawnego.

Cena systemu jest uzależniona od liczby obsługiwanych pracowników oraz wybranych modułów.

Dostępne moduły:

PBE – Bankowość elektroniczna
Eksport przelewów z wypłatami pracowników w formacie ELIXIR lub innym.
FKD – Księgowanie wypłat w systemie FK
Eksport noty księgowej do systemu FK. Rozbudowany edytor wzorców księgowania.
RCP – Współpraca z czytnikami RCP
Import danych dotyczących godzin wejścia i wyjścia pracowników i/lub godzin przepracowanych z rejestratorów czasu pracy.
Porównywanie odczytów z planami pracy i ewidencją nieobecności oraz sygnalizowanie niezgodności.
DEK – e-Deklaracje
Deklaracje elektroniczne PIT.
Generowanie i przesyłanie deklaracji oraz odbiór i wydruk poświadczeń odbioru bezpośrednio z programu K-P.
ROZ – Rozdział kosztów
Moduł pozwala rozdzielać pojedyncze składniki płacowe wg rodzaju kosztów przypisanych do odpowiadających im kont kosztowych.
TXT – Alternatywny wydruk pasków w trybie tekstowym
Wydruk pasków na drukarce igłowej.
Uwożliwia wydruk pasków zakrytych, na specjalnym, przeznaczonym do tego celu papierze (dwuwarstwowa składanka).
REZ – Rezerwy na świadczenia pracownicze
Parametryzowane zestawienia szacujące rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz rezerwy na odprawy emerytalne.
MUL – Wersja „multi”
Wersja dla biur rachunkowych. Umożliwia rozliczanie wielu podmiotów (firm) w ramach jednego programu.