KADRY i PŁACE wersja 3.13

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.13
– Wydruk Miesięcznej karty czasu pracy z obsługą przedziałów godzinowych wprowadzanych indywidualnie, poza planem pracy.
– Wydruk Rocznej karty czasu pracy z wykazem zmian godzinowych i przedziałów godzinowych wprowadzanych indywidualnie oraz oznaczenie kolorem dni wolnych od pracy.
– Możliwość oznaczenia dodatkowych godzin przepracowanych jako „innych”, z dodatkowym wykazem „czystych” godzin przepracowanych na miesięcznej i rocznej karcie czasu pracy.
– Obsługa dokumentu ZUS-ZCNA dla programu Płatnik, czyli zgłoszenie (lub wyrejestrowanie) członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
– Raporty/Pisma/Selekcje: Dodano możliwość pobrania pól danych poprzedniej umowy o pracę (w stosunku do aktualnej).
– Selekcje: Możliwość przyrównywania wartości pola danych do wartości innego, dowolnie wybranego pola tego samego typu.
– Możliwość wprowadzenia liczby dni choroby w poprzednim miejscu pracy (okno ustawień roku) uwzględnianych w kartotece zasiłkowej.
– Możliwość wysłania pocztą elektroniczną deklaracji PIT-11 do pracowników w postaci archiwum zip zabezpieczonym hasłem z numerem PESEL.
– Dokumenty/Pisma: Wprowadzenie parametru pola danych zamieniającego wszystkie litery na wielkie.
– Dokumenty/Pisma: Modyfikacja parametru pola danych „kwota słownie” – teraz z odmianą waluty (złoty/złote/złotych).
– Możliwość ukrycia danych wypłat wybranych osób dla wszystkich użytkowników bez prawa administratora.
– Blokada edycji danych pracowników zwolnionych (archiwalnych). Edycja jest dostępna tylko dla użytkowników z prawem Kadry/Administrator.

KADRY i PŁACE wersja 3.12

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.12
– Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 24.
– Obsługa nowego dokumentu ZUS RPA dla programu Płatnik. Jest to imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej.
– Dodano nowe pola w parametrach wypłat oraz we właściwościach liczników, pozwalające oznaczyć przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport RPA.
– Aktualizacja struktury dokumentu ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa.
– Aktualizacja wskaźników płacowych ZUS (skrypt).
– Funkcja pobierania raportów ze zwolnieniami elektronicznymi e-ZLA za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ZUS PUE.
– Obsługa e-deklaracji PIT-11 za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-11(24)_v1-0E.
– Obsługa e-deklaracji PIT-4R za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-4R(8)_v1-0E.
– Obsługa e-deklaracji PIT-8C za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-8C(9)_v1-0E.
– Obsługa e-deklaracji PIT-8AR za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-8AR(7)_v1-0E.
– Wprowadzenie praw do wydziałów – użytkownik programu może mieć przyznany (lub odebrany) dostęp do pracowników z jednego lub kilku wybranych wydziałów.

KADRY i PŁACE wersja 3.11

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.11
– Święto państwowe dnia 12 listopada 2018 r. obniżające miesięczną normę czasu pracy do 20 dni i 160 godzin w miesiącu.
– Miesięczna karta czasu pracy: Liczba godzin przepracowanych automatycznie wyliczana i widoczna w dole okna.
– Miesięczna karta czasu pracy: Możliwość szybkiego wprowadzania odbioru godzin nadliczbowych (klawisz [g] w pierwszym wierszu) z jednoczesnym zerowaniem godzin pracy.
– Miesięczna karta czasu pracy: Na wydruku, soboty są dodatkowo wyróżnione jasnoszarym kolorem tła.
– Księgowanie wypłat: Dodano możliwość definiowania konta przeciwstawnego oraz kontrolę bilansowania się dokumentów księgowych.
– Automatyczna synchronizacja danych właścicieli/udziałowców z systemem FK/KPiR.
– Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku.
– Deklaracje elektroniczne PIT: Zastosowanie algorytmu SHA256 w podpisie elektronicznym pod przesyłanymi deklaracjami (obowiązkowe od 1 lipca 2018r).

KADRY i PŁACE wersja 3.10

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.10
– Wprowadzono dziennik zmian danych, gdzie zapisywane są informacje kto, kiedy i w jakim zakresie zmienił, dodał lub usunął dane pracowników. Dziennik dostępny jest do podglądu, bez możliwości modyfikacji.
– Nowe zestawienie „Raport ODO” prezentuje informacje dot. ochrony danych osobowych oraz wykaz zapisów z dziennika zmian dla wybranego pracownika.
– Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku (rezerwa urlopowa).
– Pola urlop należny proporcjonalny i urlop pozostały proporcjonalny dostępne są z w zakładce Czas pracy.
– Nowe funkcje księgowania wypłat: Obsługa wzorców kont kosztowych. Możliwość pobierania kwot składek na poszczególne fundusze wg rozdzielnika kosztowego.
– Możliwość zapisu księgowania wypłat w formacie obsługiwanym w systemie Sage Symfonia Finanse i Księgowość.
– Możliwość grupowego zapisu deklaracji PIT oraz poświadczeń UPO do plików PDF (z nazwiskiem w nazwie) do celów archiwizacji dokumentacji w postaci elektronicznej.
– Możliwość przygotowania wstępnego zaświadczenia ZUS Z-3 jako formularz interaktywny PDF lub przeznaczonego do importu na platformie PUE ZUS (tylko dane osobowe i zatrudnienia).
– Zestawienie okresów nieobecności z wykazem liczby dni roboczych i sumą dni na pracownika oraz ogółem. Możliwość wydruku tylko podsumowania.
– Możliwość definiowania własnych rodzajów nieobecności urlopowych i zwolnień zasiłkowych wraz z symbolem używanym w algorytmach wypłat.
– Pola danych: „Dział” oraz „Szczególne warunki pracy” możliwe przypisania do formularza umowy i wykazywane w zestawieniu okresów zatrudnienia pracownika.
– Możliwość zapisu przelewów elektronicznych z wypłat w formacie obsługiwanym w serwisie Deutsche Bank.
– Możliwość dodania grupy pracowników i wykorzystania selekcji w funkcji eksportu dokumentów do programu Płatnik.