HANDEL wersja 3.5

Nowa wersja programu HANDEL (3.5)
– W parametrach faktur dodano nowe opcje: wydruk pod fakturą informacji „zapłacono gotówką” dla płatności gotówkowych lub kartą, wydruk upustu kwotowego, automatyczne włączanie znacznika „FP” dla odbiorców bez NIP i bez wystawionego paragonu w programie.
– Dla faktur oznaczonych „FP” bez wystawionego paragonu jest możliwość ustawienia importu do FK w wariancie księgowania na konta pozabilansowe lub jak zwykłe faktury.
– Dodatkowe parametry dla dokumentów m.in. możliwość automatycznego otwierania okna wyboru asortymentu przy dodawaniu pozycji, oraz pamiętanie ostatnio wybranego asortymentu w oknie.
– Dodatkowe opcje obsługi kasy w programie.
– Eksport dokumentów kasowych do systemu FK.
– Rozbudowa filtrów wydruku listy dokumentów. Dodatkowy wydruk listy paragonów.
– Możliwość filtrowania asortymentów na wydruku bilansu obrotów.
– Możliwość wykorzystania daty przyjęcia/wydania na wydrukach.
– Przyśpieszono proces wprowadzania zmian do inwentaryzacji.
– W rejestrze faktur lista dokumentów z możliwością podglądu. Nowy wydruk listy faktur z danego rejestru.

FK (ZFKS) wersja 37

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 37
Księgowanie
• Funkcja kopiowania dokumentów z innych miesięcy została rozbudowana. W kopiowanych opisach dokumentów i tekstach komentarzy system podmienia nazwy miesięcy (jeśli występują) zarówno pisanych tekstem, jak i rzymskimi liczbami. W komentarzach księgowań rejestrów VAT podawana jest pozycja w rejestrze VAT. Po skopiowaniu pozycja ta się oczywiście zmienia. Ta zmiana jest także uwzględniona w komentarzu. Także komentarze w rejestrach VAT są „inteligentnie” korygowane.
Vat
• Przeliczanie struktury zostało zmodyfikowane ponieważ w nowej wersji deklaracji VAT-7 zmieniona jest numeracja pól, a numery pól są istotne przy wyliczaniu struktury.
• Korekta zapisów w rejestrze VAT po wysłaniu dokumentu JPK. Przy poprawianiu rejestru VAT oryginalne dane (inne niż kwoty podatku) są zapisywane. Pozwala to wykonać prawidłowy plik korygujący JPK dla części ewidencyjnej, zawierający storno poprawionych oryginalnych zapisów.
Windykacja
• Dodany nowy sposób przeksięgowywania na konto sądowe. Sterowane parametrem (parametry instalacyjne). Pozwala każdą fakturę osobno przeksięgować na konto sądowe. Dokument takiego księgowania pozwala sądowi na precyzyjne stwierdzenie poprawności zaksięgowania należności.
Waluty
• Zmieniony sposób księgowania wypłat z konta bankowego. Przy wypłacie, na konto przeliczeniowe księgowana była kwota w złotych uwzględniająca kurs historyczny (kurs zakupu/uzyskania waluty). Na konto różnic kursowych księgowana była różnica wynikająca z różnicy pomiędzy kursem historycznym a kursem NBP. Teraz na konto przeliczeniowe wykonywane są dwa księgowania: 1.Kwota w złotych wynikająca z kursu NBP, 2.Różnica kursowa wynikająca z różnicy pomiędzy kursem NBP a kursem historycznym (kursem zakupu/uzyskania). Na konto różnic kursowych – tak jak poprzednio. W komentarzach księgowań umieszczana jest informacja o kursach i sposobie wyliczenia kwot w złotych.
• Umożliwione jest też księgowanie z kursem historycznym, potrzebne przy przewalutowaniu (kupno innej waluty za walutę).
• Rozwiązany jest także problem zapłaty walutą przy korzystaniu z linii kredytowej w walucie. Różnice kursowe liczone są tylko od kwoty, która była na koncie przed operacją zapłaty. Przy zakupie nowych środków wyliczane są różnice kursowe od zaciągniętego kredytu. Różnice związane z kredytem księgowane są na inne konta różnic kursowych (podać w parametrach instalacyjnych).
• Selekcja transakcji (do tej pory można było wyselekcjonować transakcje w jednej walucie lub w złotych) pozwala selekcjonować także wszystkie transakcje walutowe, a także transakcje walutowe i złotówkowe. Wydruk transakcji został zmodyfikowany – pokazana jest waluta i kurs każdej transakcji
Faktury
• Możliwe wystawienie faktury do paragonów. Nowe parametry instalacyjne pozwalają wprowadzić pozabilansowe konta, na które księgowane są takie faktury (konta dla brutto, netto, podatek). Faktury wpisują się do rejestru VAT. Przy wyliczaniu VAT-7 są pomijane (w opisie dla celów JPK mają wpisane „FP”).
Wezwania do zapłaty
• Wysyłanie wezwań pocztą elektroniczną z możliwością wykorzystania zmiennych (nr faktury, kod kontrahenta, adres kontrahenta oraz adres korespondencyjny) w szablonie wiadomości email.
Wydruki bilansów
• Wprowadzono możliwość umieszczenia kodu pozycji na wydruku bilansu. Dzięki temu można w szybki sposób zlokalizować pozycję.
Rozliczenie kosztów
• W związku z obowiązkiem umieszczania komentarza przy każdym dokumencie w JPK_KR. Wprowadzono kontrolę wpisywania komentarza do dokumentów rozliczających koszty. Zarówno w słowniku rozliczenia kosztów jak i podczas rozliczania kosztów a obiektów i e-maili z wysłanymi wydrukami opłat miesięcznych.
W module SNO:
• W dzienniku zgłoszeń dodano eksport wybranych zgłoszeń do pliku CSV (Excel).
• W module członkowskim dodano opcję wyszukiwania dowolnej wartości we wszystkich obiektach i składnikach danych.

Kadry i Płace wersja 3.17

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.17
• Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 26.
• Nowa funkcja importu listy osób na kwarantannie lub izolacji domowej z pliku csv z serwisu ZUS PUE
z automatyczną aktualizacją zmian w okresach obowiązywania.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-11 do wersji PIT-11(26)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-4R do wersji PIT-4R(11)_v1-0E.
• Aktualizacja e-deklaracji PIT-8AR do wersji PIT-8AR(10)_v1-0E.
• PPK: Nowe algorytmy wypłat do rozliczanie składek na PPK od pracowników rady nadzorczej i na kontrakcie menedżerskim.
• PPK: Eksport zgłoszeń i składek PPK w formacie XML z obsługą dodatkowych parametrów
(opcjonalne przenoszenie min. dokumentów tożsamości, informacja o płci).
• Aktualizacja wskaźników wypłat na rok 2021 min. progi emerytalno-rentowe, chorobowe, płaca minimalna, wskaźniki urlopowe.
• Nowy parametr aplikacji definiujący sposób rozliczania zwolnień zasiłkowych w ramach osoby lub zatrudnienia, w zależności od sposobu prowadzenia kartoteki pracowników.
• Nowa funkcja pobierania (aktualizacji) interaktywnych formularzy PDF e-deklaracji.

Kadry i Płace wersja 3.16

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.16
• Aktualizacja deklaracji elektronicznych PIT-11(25), PIT-4R(9) oraz PIT-8C(10) do wersji v1-1E.
• Możliwość oznaczania zwolnienia na opiekę jako „Dodatkowego zasiłku opiekuńczego” wprowadzonego specustawą COVID-19 oraz zwolnienia chorobowego z przyczyny „Objęcia kwarantanną lub izolacją”.
• Raporty/Pisma/Selekcje: Dodano możliwość pobrania każdej zdefiniowanej nieobecności urlopowej w godzinach planu pracy danego pracownika.
• Do raportów własnych wprowadzono możliwość tworzenia własnych kolumn z wyrażeniem do obliczenia. Wyrażenia mogą odwoływać się do wartości z innych kolumn raportu. Pozwala to tworzyć rozbudowane zestawienia czasu pracy.
• Aktualizacja algorytmów dot. osób przekraczające próg podatkowy:
Za miesiące, w których dochody pracownika nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, pracodawca nalicza podatek 17%.
W miesiącu przekroczenia pierwszego progu pracodawca nalicza podatek 17% od części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, a od kwoty nadwyżki podatek 32%.
W kolejnym miesiącu po przekroczeniu pierwszego progu zaliczki wyniosą 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
• PPK: Dodano obsługę zgłoszeń w formacie BPS TFI.
• PPK: Zaktualizowano eksport danych do programu Płatnik.
• Wydzielono uprawnienie użytkowników do sporządzania deklaracji PIT-11.
• Wprowadzono nowy edytor algorytmów płacowych z kolorowaniem składni wyrażeń i podświetlaniem nawiasów.
• Dodano funkcję zdalnej aktualizacji programu.

HANDEL wersja 3.4

Nowa wersja programu HANDEL (3.4)
– Na fakturze dodana jest obsługa znaczników JPK. Znaczniki z grupy GTU można wcześniej przypisać do asortymentu w słowniku a także bezpośrednio na WZ. Pozostałe znaczniki można przypisać przy wystawianiu faktury. Znaczniki są przekazywane do FK przy imporcie.
– Z menu („Pomoc”) dodano możliwość łączenie się przez TeamViewer.
– Dodatkowe filtry do wyświetlania rejestru faktur. Tam także dodana jest kolumna pokazująca wprowadzone znaczniki JPK.
– Możliwość ustawienia domyślnych wydruków dokumentów dla poszczególnych użytkowników.
– Na fakturze dodano opcję „płatność kartą”.
– Dodatkowe grupowanie na raportach rozchodu i przychodu.
– Przy słowniku asortymentów dla zmiany stawki VAT dodatkowy filtr dla indeksu. Dodatkowo możliwość osobnego wprowadzenia CN obok PKWiU.
– Dla słownika cenników dodana opcja zmiany stawki VAT.
– Przy dokumentach/fakturach zapamiętywana jest aktualna nazwa asortymentów.