Ewidencja Środków Trwałych wersja 1.7

Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.7
1) Możliwość rozbicia stanu składnika na składowe odpowiadające różnym źródłom finansowania.
2) Dostosowanie bazy danych, formularzy, raportów i algorytmów do wprowadzania danych oraz obliczania i prezentacji stanów w rozbiciu na źródła finansowania.
3) Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy amortyzacją a umorzeniem. Składniki mogą być obecnie tylko umarzane bądź umarzane i amortyzowane. Amortyzacja składnika może być włączana i wyłączana za pomocą transakcji. Odpis amortyzacyjny jest zawsze równy odpisowi umorzeniowemu lub zerowy.
4) Opracowanie wariantów raportów uwzględniających rozróżnienie pomiędzy amortyzacją a umorzeniem.
5) Dodanie możliwości określenia kierunku ruchu dla transakcji, oraz modyfikacja wydruku transakcji – dodanie kolumny dla kierunku ruchu i umożliwienie selekcji i grupowania wg kierunku ruchu.
6) Nowe warianty wydruku transakcji – „Przyjęcia i modernizacje” oraz „Likwidacje i częściowe likwidacje”.

FK SQL (ZFKS) wersja 31

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 31
– Deklaracja elektroniczna VAT-7 w wersji 18 oraz VAT-7K w wersji 12
– Deklaracja elektroniczna PIT-6 w wersji 12
– Dodatkowe informacje dla faktur wysłanych pocztą elektroniczną (kto, kiedy i na jaki adres wysłał)
– Aktualizacja wydruku Bilansu, Bilansu dla jednostek małych oraz Rachunku zysków i strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
– Moduł walutowy
Dla zapewnienia prawidłowego księgowania na konta walutowe wprowadzony został nowy słownik: „Konta przeliczeniowe”, który pozwala przyporządkować do każdego konta walutowego i każdej waluty odpowiednie konto złotówkowe. Dzięki temu, po zaksięgowaniu kwoty w walucie, automatycznie wykonuje się księgowanie na konto złotówkowe (przy wpłacie waluty do banku i przy księgowaniu walutowych faktur zakupu). Przy księgowaniu zapłat za faktury walutowe wyliczane są różnice kursowe zarówno na kontach bankowych jak i na transakcjach.
Także wytwarzanie BO zostało zmodyfikowane tak, żeby umożliwić prawidłowe wyliczanie różnic kursowych od wpłat i transakcji ubiegłorocznych. Konta walutowe (banki) są w osobnym dokumencie BOA.
Wprowadzone zostały nowe parametry określające na jakie konta należy księgować zyski i straty wynikające z różnic kursowych na koniec roku.
Dodana funkcja kontrolna sprawdzenia prawidłowości wyliczenia różnic kursowych na koniec roku.
– Podzielona płatność (split-payment)
Informacja o przelewie uzupełniana jest o NIP kontrahenta, można też zaznaczyć, że będzie to przelew typu split-payment. Każdy kontrahent może być oznaczony jako ten, któremu domyślnie będziemy wystawiać przelewy split-payment. Przy wysyłaniu przelewów do banku (MULTICASH) przelewy oznaczone jako split-payment będą odpowiednio przygotowane.
– Informacja o kontrahencie
Dodana jest możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji, które znajdują się w dokumentach oznaczonych jako aktualnie edytowane (przez innego użytkownika, np. WB).
Jest także możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji obejmujących późniejsze miesiące i okresy w stosunku do aktualnie wybranego.

W module SNO:
– Nowe parametry zestawienia wybranych wartości
– W przypisie opłat do FK zapisanie kwot vatu w pozycje split-payment (rozrachunkowe oraz pozabilansowe)
– Nowe parametry wydruku dłużników
– Rozbudowana selekcja danych członkowskich

HANDEL wersja 3.1

Nowa wersja programu HANDEL (3.1)
– Możliwość dodania asortymentu na korekcie faktury.
– Obsługa cenników dla usług.
– Zmiany w inwentaryzacji.
– Zmiany w zamykaniu okresu.
– Możliwość druku kartoteki magazynowej z innego okresu.
– Dodatkowe opcje dla druku realizacji kontraktów.
– Zmiany w parametrach wydruków.
– Możliwość importowania z zewnętrznych plików JPK
– Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.

KADRY i PŁACE wersja 3.10

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.10
– Wprowadzono dziennik zmian danych, gdzie zapisywane są informacje kto, kiedy i w jakim zakresie zmienił, dodał lub usunął dane pracowników. Dziennik dostępny jest do podglądu, bez możliwości modyfikacji.
– Nowe zestawienie „Raport ODO” prezentuje informacje dot. ochrony danych osobowych oraz wykaz zapisów z dziennika zmian dla wybranego pracownika.
– Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku (rezerwa urlopowa).
– Pola urlop należny proporcjonalny i urlop pozostały proporcjonalny dostępne są z w zakładce Czas pracy.
– Nowe funkcje księgowania wypłat: Obsługa wzorców kont kosztowych. Możliwość pobierania kwot składek na poszczególne fundusze wg rozdzielnika kosztowego.
– Możliwość zapisu księgowania wypłat w formacie obsługiwanym w systemie Sage Symfonia Finanse i Księgowość.
– Możliwość grupowego zapisu deklaracji PIT oraz poświadczeń UPO do plików PDF (z nazwiskiem w nazwie) do celów archiwizacji dokumentacji w postaci elektronicznej.
– Możliwość przygotowania wstępnego zaświadczenia ZUS Z-3 jako formularz interaktywny PDF lub przeznaczonego do importu na platformie PUE ZUS (tylko dane osobowe i zatrudnienia).
– Zestawienie okresów nieobecności z wykazem liczby dni roboczych i sumą dni na pracownika oraz ogółem. Możliwość wydruku tylko podsumowania.
– Możliwość definiowania własnych rodzajów nieobecności urlopowych i zwolnień zasiłkowych wraz z symbolem używanym w algorytmach wypłat.
– Pola danych: „Dział” oraz „Szczególne warunki pracy” możliwe przypisania do formularza umowy i wykazywane w zestawieniu okresów zatrudnienia pracownika.
– Możliwość zapisu przelewów elektronicznych z wypłat w formacie obsługiwanym w serwisie Deutsche Bank.
– Możliwość dodania grupy pracowników i wykorzystania selekcji w funkcji eksportu dokumentów do programu Płatnik.

FK SQL (ZFKS) wersja 30

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 30
– 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Firmom z podpisaną umową SOA proponujemy instalację bezpłatnego modułu realizującego ochronę danych osobowych.
– Sprawdzanie poprawności księgowań na konta walutowe (związane z wyliczeniem różnic kursowych)
– Wyliczenie, księgowanie i wyksięgowanie różnic kursowych na koniec roku
– Wyliczanie różnic kursowych dla operacji na kontach bankowych
– Przygotowanie do „split payment” – modyfikacja bazy danych, wyliczanie i pokazywanie podatku VAT
– Wydruk aktualnej, widocznej na ekranie tabeli – prawy przycisk myszy
– Nowa funkcja „Struktura()” – do wykorzystania w tworzeniu algorytmów deklaracji i wydruków własnych
– Faktury gotówkowe – możliwość księgowania zapłat na koncie pracownika
– Rozbudowane wyliczanie struktury (na przełomie roku). Automatyczne księgowanie w styczniu korekty wynikającej ze zmiany struktury
– Poszerzona możliwość wystawiania faktur wewnętrznych z dwoma stawkami 23% i 8% VAT dla odwrotnego obciążenia
– Do deklaracji VAT-7 dodana obsługa załącznika VAT-ZZ (zwrot podatku)
– Deklaracja PIT 37(24)
– Deklaracja PIT 38(12) oraz załącznik PIT/ZG(5)
– Deklaracja PIT 39(8) oraz załącznik PIT/ZG(5)
– Deklaracja VAT UEK(4)
– Deklaracja PIT 8C(8)
– Deklaracja VAT ZD(1)
– Deklaracja CIT8(25) i CIT8/O(12)
– Program sygnalizuje obecność potwierdzeń dostarczenia deklaracji elektronicznej VAT-7 oraz pliku JPK dla poszczególnych miesięcy oraz dla poszczególnych firm (w wersji dla biur rachunkowych)
– Nowy słownik adresów serwerów poczty dla innych danych niż faktury VAT
– Poprawione szukanie w oknie listy firm – nowe pole klucz

W module SNO:
– Dla wersji wspólnotowej opcja importu przypisów dla wszystkich wybranych wspólnot z automatyczną zmianą firm podczas księgowania
– Nowe parametry i kontrole VAT w opcji importu przypisów
– Nowe parametry wydruku opłat i eksportu opłat on-line