KADRY i PŁACE wersja 3.10

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.10
– Wprowadzono dziennik zmian danych, gdzie zapisywane są informacje kto, kiedy i w jakim zakresie zmienił, dodał lub usunął dane pracowników. Dziennik dostępny jest do podglądu, bez możliwości modyfikacji.
– Nowe zestawienie „Raport ODO” prezentuje informacje dot. ochrony danych osobowych oraz wykaz zapisów z dziennika zmian dla wybranego pracownika.
– Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku (rezerwa urlopowa).
– Pola urlop należny proporcjonalny i urlop pozostały proporcjonalny dostępne są z w zakładce Czas pracy.
– Nowe funkcje księgowania wypłat: Obsługa wzorców kont kosztowych. Możliwość pobierania kwot składek na poszczególne fundusze wg rozdzielnika kosztowego.
– Możliwość zapisu księgowania wypłat w formacie obsługiwanym w systemie Sage Symfonia Finanse i Księgowość.
– Możliwość grupowego zapisu deklaracji PIT oraz poświadczeń UPO do plików PDF (z nazwiskiem w nazwie) do celów archiwizacji dokumentacji w postaci elektronicznej.
– Możliwość przygotowania wstępnego zaświadczenia ZUS Z-3 jako formularz interaktywny PDF lub przeznaczonego do importu na platformie PUE ZUS (tylko dane osobowe i zatrudnienia).
– Zestawienie okresów nieobecności z wykazem liczby dni roboczych i sumą dni na pracownika oraz ogółem. Możliwość wydruku tylko podsumowania.
– Możliwość definiowania własnych rodzajów nieobecności urlopowych i zwolnień zasiłkowych wraz z symbolem używanym w algorytmach wypłat.
– Pola danych: „Dział” oraz „Szczególne warunki pracy” możliwe przypisania do formularza umowy i wykazywane w zestawieniu okresów zatrudnienia pracownika.
– Możliwość zapisu przelewów elektronicznych z wypłat w formacie obsługiwanym w serwisie Deutsche Bank.
– Możliwość dodania grupy pracowników i wykorzystania selekcji w funkcji eksportu dokumentów do programu Płatnik.

FK SQL (ZFKS) wersja 30

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 30
– 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Firmom z podpisaną umową SOA proponujemy instalację bezpłatnego modułu realizującego ochronę danych osobowych.
– Sprawdzanie poprawności księgowań na konta walutowe (związane z wyliczeniem różnic kursowych)
– Wyliczenie, księgowanie i wyksięgowanie różnic kursowych na koniec roku
– Wyliczanie różnic kursowych dla operacji na kontach bankowych
– Przygotowanie do „split payment” – modyfikacja bazy danych, wyliczanie i pokazywanie podatku VAT
– Wydruk aktualnej, widocznej na ekranie tabeli – prawy przycisk myszy
– Nowa funkcja „Struktura()” – do wykorzystania w tworzeniu algorytmów deklaracji i wydruków własnych
– Faktury gotówkowe – możliwość księgowania zapłat na koncie pracownika
– Rozbudowane wyliczanie struktury (na przełomie roku). Automatyczne księgowanie w styczniu korekty wynikającej ze zmiany struktury
– Poszerzona możliwość wystawiania faktur wewnętrznych z dwoma stawkami 23% i 8% VAT dla odwrotnego obciążenia
– Do deklaracji VAT-7 dodana obsługa załącznika VAT-ZZ (zwrot podatku)
– Deklaracja PIT 37(24)
– Deklaracja PIT 38(12) oraz załącznik PIT/ZG(5)
– Deklaracja PIT 39(8) oraz załącznik PIT/ZG(5)
– Deklaracja VAT UEK(4)
– Deklaracja PIT 8C(8)
– Deklaracja VAT ZD(1)
– Deklaracja CIT8(25) i CIT8/O(12)
– Program sygnalizuje obecność potwierdzeń dostarczenia deklaracji elektronicznej VAT-7 oraz pliku JPK dla poszczególnych miesięcy oraz dla poszczególnych firm (w wersji dla biur rachunkowych)
– Nowy słownik adresów serwerów poczty dla innych danych niż faktury VAT
– Poprawione szukanie w oknie listy firm – nowe pole klucz

W module SNO:
– Dla wersji wspólnotowej opcja importu przypisów dla wszystkich wybranych wspólnot z automatyczną zmianą firm podczas księgowania
– Nowe parametry i kontrole VAT w opcji importu przypisów
– Nowe parametry wydruku opłat i eksportu opłat on-line